Ders Tanımları

ECON 513

Dersin odak noktası mikro veya makro ekonomi esasları üzerine yapılmış uygulamalar olacaktır. Öğrenciler standart ekonomi uygulaması ile beceri kazanacaklardır. Konular dönem öncesi açıklanır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 516

Bu dersin ana amacı ekonomik ve davranışsal yaklaşımın hukuk alanındaki yaklaşımını incelemek, geliştirilen modelleri ve kavramsal çerçeveyi bütün derinlikleriyle anlamaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 519

Bu dersin amacı işletme finansı kuramlarını bütün detaylarıyla derinlemesine incelemektir. Neoklasik ve al-ver modelleriyle başlayan ders, vekil sorunsalı ve asimetrik enformasyon modelleriyle devam edecek ve böylece işletme finansının temel kavramsal çerçevesi oluşturulacaktır. Bu dersin sonucunda öğrenci işletme finansı alanında derinlemsine bilgi sahibi olacakş bu alanda araştırma yapmak için gerekli araçlarla donanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 522

Bu derste Varlık Fiyatlama alanında yapılmış olan ampirik çalışmalar incelenecektir. Dersin odak noktası, hisse senedi, tahvil, döviz ve gayrimenkul piyasalarında getiri ve nakit-akışı öngörülebilirliğidir. Önce bu alanda geliştirilmiş kuramların test edilmesi iin geliştirilen ekonometrik yöntemler incelenecektir.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 532

Karar vericiler arasındaki bilgi farkları ve bu farklardan doğan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik kontratların analizi; Eleme (screening), imleme (signalling), ahlaki çöküntü (moral hazard) konuları; Sigorta, emek ve kredi piyasalarına, ihalelere, şirket finansmanına uygulamalar.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 515

Bu derste mekanizma tasarımı alanının sınırlarını genişleten, bu alanda yeni ufuklar açan çalışmalar incelenecektir.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 518

Bu derste dışa açık ekonomilerde makroekonomi kuramı ve politikaları incelenecektir. Dersin konuları arasında açık ekonomilerde iktisadi dalgalanmalar ve iş çevrimi modelleri, faiz oranı ya da dış ticaret hadleri şoklarının açık ekonomilerdeki etkisi, aşırı borçlanma, kamu borç stoku ve büyüme yer almaktadır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 521

Bu derste Varlık Fiyatlama alanında yapılmış olan kuramsal çalışmalar incelenecektir. Dersin odak noktası, hisse senedi, tahvil, döviz ve gayrimenkul piyasalarında getiri ve nakit-akışı öngörülebilirliğidir.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 530

Ekonomik kararların incelenmesinde ve ekonomik teorilerin test edilmesinde bir veri toplama yöntemi olarak laboratuar ve saha deneylerinin kullanımı; iyi ve geçerli bir ekonomi deneyi tasarımının nasıl olması gerektiği, deneysel tasarım metodolojisi. Derste hem teorik hem de deneyler üzerinden işlenecek konulardan bazıları, risk ve belirsizlik altında verilen kararlar, zamana yayılmış ekonomik kararlar ve bu karar ortamlarında ortaya çıkan psikolojik etkiler, piyasa deneyleri, pazarlık deneyleri, adalet ve özgeciliğe dayalı tercihler, teşvik sistemleri ve motivasyon, cinsiyet ve ekonomik kararlardır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 551

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 514

Bu derste oyun teorisi alanının sınırlarını genişleten, bu alanda yeni ufuklar açan çalışmalar incelenecektir.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 517

Bu ders uluslararası ticaret kuramı ve politikalarını inceleyecektir. Rikardocu ticaret kuramı, Hecksher-Ohlin dıç ticaret modeli, spesifik üretim faktörleri kuramı, monopolistik rekabet ve dış ticaret modelleri ayrı ayrı ele alınacaktır. Dış ticarette rekabet ve kalkınma, korumacı gümrük vergileri ve kotaların refah üzerindeki olumsuz etkileri ayrıca incelenecektir. Ülkelerin dış ticaret politikaları ekonomi politik açıdan değerlendirilecektir.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 520

Bu derste işletme finansının temel kavramsal çerçevesini veri alıp, üzerine içsel sermaye piyasaları, çeşitlendirme, birleşme ve satın almalar, yönetici maaşları, finansal kalkınma, kurumsal yönetişim, siyaset ve finans gibi günümüzde ön plana çıkan araştırma konuları incelenecektir. Bu dersin sonucunda öğrenci işletme finansı alanında derinlemsine bilgi sahibi olacakş bu alanda araştırma yapmak için gerekli araçlarla donanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 529

Küresel politik ekonomi alanındaki tartışmalar ışığında Türkiye'nin ekonomi politiğine farklı yaklaşımlar; Türkiye'nin gelişme deneyiminin tarihsel ve karşılaştırmalı yöntemlerle incelenmesi. Türkiye'nin neo-liberal deneyiminin ayrıntılı analizi, küreselleşme ve bölgesel etkileri, ekonomik ve politik krizler, IMF ve ABD ile ilişkiler, yabancı sermaye ve Türkiye'nin dış ekonomisinin ilişkisi: Avrupa Birliği, Rusya ve Orta Doğu Boyutları, devlet toplum ilişkisi ve gelir dağılımı sorunları.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 550

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3