Ders Tanımları

ECIR 410

Türkiye'nin kalkinmasinda, devletin ve diger siyasi aktörlerin rolünün karsilastirmali Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 202 or consent of the instructor

INTL 101

Siyaset, siyasal sistemler ve siyaset bilimine ait temel kurum ve kavramlar; öğrencilerin farklı siyasal sistemlerin işleyişlerini anlamalarına yönelik olarak siyaset biliminin temel terimleri ve teorilerinin gözden geçirilmesi; ekonomik kalkınmadan güvenlik ve çevre sorunlarına kadar küresel problemlerin analiz edilmesi için gerekli zemini sağlamak üzere siyasal kurum ve dinamiklerin sistematik bir analizi.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3

INTL 204

Siyasal kültür, siyasal katılım, siyasal partiler, siyasal kurumlar gibi temel kavramlar ve bu kavramların günümüz belli başlı devletlerinin irdelenmesinde kullanılması.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: INTL. 101

INTL 307

Politika analizine giriş; temel politika yapım süreçleri modellerı; farklı politika alanlarından seçilmiş problemlerin yapılandırılması, analizi, ve yeni politika önerilerinin geliştirilmesi.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: INTL 203 and INTL 204

INTL 313

Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen, ve çok farklı disiplinlerin içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: INTL. 203 and INTL. 204 or consent of the instructor

HPIR 492

GNO"su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca"nın onayı ile verilir.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3

INTL 203

Modern uluslararası sistemin evrimi ve oluşum süreci, ve bu süreçte özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmelere vurgu; temel teoriler ve uluslararası çatışma ve işbirliği, gruplaşma, milliyetçilik ve değişim güçleri ve süreçleri gibi temel kavramların uygulamaları.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: INTL. 101

INTL 305

Uluslararası siyasette değişim güçleri ve hızlanan ekonomik, sosyolojik ve siyasal sınırlamaların karşısında uluslararası sistemin ayakta kalabilme yeterliliği.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3

INTL 311

19. Yüzyıldan günümüze diplomasinin evrimini içerir. Bu bağlamda güç dengesi, Avrupa Uyumu, gizli anlaşmalar ve açık diplomasi gibi terimleri tartışır. Eski diplomasiden parlementer ve global diplomasiye geçiş sürecini irdeler.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3

INTL 315

Batı Avrupa"daki belli başlı ülkelerin tarihsel evrimi; anayasal ve kurumsal yapıları; değişik parlamenter demokrasi ve başkanlık sistemleri; İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik büyüme ve takip eden ekonomik krizin açıklaması; endüstrileşme sonrası süreçlerin ve küreselleşmenin toplum ve siyaset üzerindeki etkisi.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3

HPIR 491

GNO"su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca"nın onayı ile verilir.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3

INTL 201

Davranış Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde araştırma metodlarına giriş; bilimsel araştırma mantığının, eleştirel düşünmenin ve gözlem ve deneyin temel bilimsel yöntemler olmasının vurgulanması; anket araştırmaları ve istatistiki metotlar başta olmak üzere, Uluslararası İlişkiler"de kullanılan araştırma metodlarının gözden geçirilmesi.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: (INTL. 101 and MATH. 201 or Eng 200 or Eng 201) or consent of the instructor

INTL 301

Ülkenin en yüksek seviyedeki yasası ve bir faaliyet sistemi olarak Anayasa; yasama, yürütme ve yargı erklerinin organizasyon yapıları ve işleyişleri; bu üç erk arasındaki ilişkiler; vatandaş, kişisel özgürlükler ve hükümet.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3

INTL 308

Plato, Aristotle,Machiavelli, Rousseau ve Marx gibi antik ve modern zaman filozof ve siyasal teorisyenlerinin ortaya koyduğu temel siyasi fikirlerin tarihsel bir analizi. Siyasetin en temel sorunsalları ile ilgili entelektüel tartışmalar (yönetim şekilleri, birey ve devlet arasındaki ilişki, adalet ve ahlak).

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: INTL. 101 or consent of the instructor

INTL 314

Finans politikalarıyla kamu yararını sağlamanın yolları; uluslararası arenada finansın bir siyasal araç olarak kullanılışı; uluslararası finansal sistemin jeo-ekonomik ve kurumsal yapısı.

CASE - INTL
Lisans
Kredisi:3