Ders Tanımları

ECIR 313

Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen, ve çok farklı disiplinlerin içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: INTL. 203 or consent of the instructor

ECON 201

İktisadi karar ve etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik kavramsal temeller ve modelleme yöntemleri; tüketici kuramı: tercihler ve fayda maksimizasyonu; firma kuramı; kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu; tam rekabet, tekel, oligopolcü denge; üretim faktörleri piyasaları; genel denge analizi ve refah ekonomisine giriş; kamu malları ve dışsallıklar; oyunlar kuramı ve stratejik etkileşimin temel kavramları; enformasyon ve piyasa aksaklıkları.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON 101 and MATH 102 or MATH 106

ECON 313

Kesit ve panel verilerle uyumlu ekonometrik yöntemler. En küçük kareler yönteminin uzantıları: genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi; araç değişkenler; doğrusal olmayan regresyon; sınırlı bağımlı değişken modelleri; seçim sonucu oluşan örnekler için modeller. En çok olabilirlik yöntemi. Panel veri yöntemleri: kesit veri ve zaman serilerini birleştirme; sabit etkiler; rassal etkiler. Deneysel ve yarı-deneysel yöntemler. Ekonomik uygulamalar ve ekonometrik yazılımlarla desteklenir.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON 311

ECON 321

Uluslararası ticaret teorisi: Ricardo karşılaştırmalı üstünlükler modeli, Hecksher-Ohlin modeli, özel-faktör modeli, uluslararası ticaret ve piyasa yapısı. Dış ticaretin iç politikası: gümrük vergileri, kotalar ve diğer vergi-dışı engeller. Uluslararası ticaret ve siyaset, dünya ticaret görüşmelerinin tarihi ve Dünya Ticaret Örgütü. Üretim faktörlerinin uluslararası hareketi: Göç ve uluslararası doğrudan yatırımlar; teknoloji transferi ve bu süreçte çok uluslu şirketlerin rolü.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 201

ECON 331

Çeşitli piyasa yapıları içinde rekabet stratejilerini belirleyen faktörler; Şirketlerin stratejik kararlarının ve karlılığının şirketin bulunduğu endüstrinin yapısı ile etkileşimi; Eksik rekabetçi piyasalarda rekabet stratejileri, pazara giriş stratejileri, dinamik fiyat stratejileri, ürün çeşitlendirme, farklılaştırma ve geliştirme gibi yöntemlerin rolü ve benzeri konular.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 201

ECON 110

Oyun kuramının temel kavram ve yöntemlerine giriş; Çeşitli oyunlar, bunların çözümleri ve gerçek hayattan örnekler; İktisat, işletme, siyaset, hukuk, biyoloji ve tarih gibi alanlara uygulamalar; Oyun kuramının işbirliği, altruizm, ve karşılıklılık gibi toplumsal normların ve kurumların ortaya çıkması ve evrimini anlamaktaki rolü.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 311

Ekonomik olayların ampirik analizinde kullanılan yöntemler. Doğrusal regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY), uyumun iyiliği, tahmin; klasik (geleneksel) regresyon modeli; kestiricilerin özellikleri; ekonomik teori ve ekonometrik modeller arası bağlantılar; fonksiyonel biçim; regresyon sonuçlarının yorumlanması. Sonuç çıkarma; güven aralıkları ve hipotez testi; ekonometrik yazılımlarla ekonomi ve işletme uygulamaları; klasik doğrusal regresyon modelindeki temel varsayımlardan sapmaların sonuçları.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:4
Ön Koşulu: ECON. 201 and MATH. 201 or Engr 200 or Engr 201 or Math 211

ECON 320

İşgücü piyasasının kuramsal ve ampirik irdelenmesi: işgücü arzı, işgücüne talep, ve denge. Demografik özellikler (cinsiyet, ırk ve etnik köken, medeni hal, vs...) ve işgücü piyasası konumları arasındaki bağlantılar. Beşeri sermaye yatırımları; evde üretim ve işbölümü, doğurganlık; iş değiştirme ve göç. Reel ve nominal ücretin belirlenmesi; denkleştirici ücret farkları; sendikalar, kamu ve özel sektör istihdamı, kayıt dışı sektör ve katmanlı işgücü piyasaları; işsizlik ve yoksulluk; ayrımcılık. Türkiye işgücü piyasasına yönelik seçilmiş analizler.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 201 or consent of the instructor

ECON 330

Eksik rekabet ortamında firma davranışları. Pazar hakimiyetinin elde edilmesi ve korunması. Pazar hakimiyetinin refah ve etkinlik üzerindeki etkileri. Firmalar arası stratejik etkileşim. Devletin rolü: rekabet politikaları. Eksik rekabet analizinin ana modelleri: Cournot ve Bertrand. Rekabeti sınırlayıcı faaliyetler: zımni danışıklık. Reklam, araştırma-geliştirme, icatlar ve yenilikler. Uluslararası ticaret

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 201 or consent of the instructor

ECON 340

Vergi prensipleri ve devletin ekonomideki rolü; sosyal refah kaybı ve optimal vergilendirme; kollektif karar alma ve kamu ekonomisinde yeri; gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi; enflasyon ve kamu finansmanı; refah ekonomisi; kamu sektörü kararları ve özelleştirme; proje değerlendirmesi ve maliyet-fayda hesaplamaları.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 201 or consent of the instructor

ECON 100

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları. ECON 101, 102 derslerini tamamlamış öğrenciler ECON 100 dersinden kredi kazanamazlar.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3

ECON 202

Makroekonominin reel ve parasal boyutu; uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicileri ve Solow büyüme modeli; konjonktür dalgalanmaları ve toplam tüketim, tasarruf, yatırım ve işsizliğin zaman içindeki hareketleri; ortalama fiyat dinamikleri ve enflasyon; IS-LM modelinde para ve maliye politikaları; açık ekonomi: Reel döviz kuru ve ödemeler bilançosu; mali krizlerin etkisi ve makroekonomik politika tepkisi.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 102

ECON 314

Zaman serisi değişkenlerini modellemek için gerekli ekonometrik yöntemler ve kestirim araçları. Zaman serileri için altyapı: Fark denklemleri; Tek değişkenli modeller: ARIMA modelleri, tanımlama testleri, model seçimi; Yapısal bileşenler: mevsimsellik, çevrimsellik ve yönelimler; Çok değişkenli modeller; Kestirim: kestirim yöntemleri, kestirim karşılaştırmaları, kestirim başarısının sınanması. Ekonometrik yazılımlar kullanılarak işletme ve ekonomiden uygulamalar.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 311

ECON 322

Uluslararası finans piyasalarının kuramsal ve ampirik analizi; ödemeler dengesinde ayarlama ve döviz kuru; sabit ve dalgalı kur rejimlerinde makroekonomik politikaların etkisi; kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleri; uluslararası arbitraj ve faiz eşitliği; avro-dolar piyasaları; finansal küreselleşme ve krizler.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON. 202

ECON 333

İş dünyası, iktisat, politika, ve hukuk alanlarında ortaya çıkan stratejik etkileşimlerin analizi; Oyun kuramına sistematik bir giriş ve pazar rekabeti, teknoloji yarışları, ihaleler, siyasi partiler arası rekabet, pazarlıklar gibi birçok konuya uygulamaları.

CASE - ECON
Lisans
Kredisi:3
Ön Koşulu: ECON 201 and MATH 201 or MATH 202 veya ENGR 200 or ENGR 201 or MATH 211