INTL 499 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Kredi: 3Önkoşul: Prerequisites:: INTL101, INTL201, INTL203, INTL 204, INTL 301, INTL 308, FPS, ICD, DGG and ROW Pools

Dış politika ve güvenlik, kimlik, vatandaşlık, demokrasi, yerel ve küresel yönetişim ve farklı dünya bölgeleri gibi uluslararası ilişkiler müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iç ve dış siyasi problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama. Vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

INTL 501 / ARAŞTIRMA METHODLARI
Kredi: 3Önkoşul:

Sosyal bilimler ve doğa bilimleri tarafından kullanılmakta olan konu ve metotları içeren temel araştırma yöntemlerine giriş. Sayısal ve nitel metotların ayrıntılandırılarak çalışmaya değen sorunların çözümünün aydınlatılması ve test edilebilir hipotezlerin geliştirilmesi, bir araştırma stratejisinin tasarlanması, veri toplanması, değerlendirilmesi, araştırma ve yayın etiği ve sonuçların yorumlanması.

INTL 503 / KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ
Kredi: 3Önkoşul:

Küreselleşme sürecinin tarihsel ve analitik analizi ve bu sürecin, ulusal devletin niteliği, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve demokratik küresel yönetim gibi alanları sorgulayarak dünya politikasına olan etkisinin incelenmesi. Uluslararası İlişkiler konusundaki değişiklikleri, birkaç bilim dalı ile ilgili bir sistemi ele alan ve uluslararası ilişkiler, sosyolojii ekonomi ve yönetimde son 10 senedir yaşanmakta olan küreselleşmeye de ışık tutan bir sunuş.

INTL 504 / KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKALAR
Kredi: 3Önkoşul:

Karşılaştırmalı politikalar için önemli olan belirli konuların incelenmesi: Demokrasinin politik bir sistem olarak büyümesi ve sorunları, demoktarik birleşme, ekonominin yeniden yapılandırılması politikası, ekonomik olarak küreselleşme döneminde yönetim, milliyetçilik ve kültürler arası çelişkiler.

INTL 506 / TÜRKİYE POLİTİKASINDAKİ CAĞDAŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Türkiye demokrasisindeki geçiş ve birleşme süreçleri ile ilgili başlıklar. Bu başlıklar her dönem açılan bir ders ile belirlenmektedir.

INTL 508 / ULUSÖTESİ AĞLAR VE KÜRESELLİĞİN SİYASETİ
Kredi: 3Önkoşul:

Küreselleşme tartışmalarında yer alan tarihsel süreçler ve aktörler. Ulus-devlet, yurttaşlık ve haklardaki dönüşümler; iktisadi gelişme konularındaki güncel, disiplinlerarası tartışmalar. Özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve diğer postkolonyal bağlamlar üzerinden küresel siyaset dinamikleri.

INTL 509 / TÜRKİYE VE KÜRESEL EKONOMİ
Kredi: 3Önkoşul:

Küresel politik ekonomi alanındaki tartışmalar ışığında Türkiye'nin ekonomi politiğine farklı yaklaşımlar; Türkiye'nin gelişme deneyiminin tarihsel ve karşılaştırmalı yöntemlerle incelenmesi. Türkiye'nin neo-liberal deneyiminin ayrıntılı analizi, küreselleşme ve bölgesel etkileri, ekonomik ve politik krizler, IMF ve ABD ile ilişkiler, yabancı sermaye ve Türkiye'nin dış ekonomisinin ilişkisi: Avrupa Birliği, Rusya ve Orta Doğu Boyutları, devlet toplum ilişkisi ve gelir dağılımı sorunları.

INTL 510 / TÜRKİYE EKONOMİSİ I
Kredi: 3Önkoşul:

Türkiye ekonomisi ve ekonomik kuruluşlar; ekonominin yakın tarihi, devletin rolü ve Türkiye"e toplumun ekonomik sürecinde rol alan diğer siyasi faktörler.

INTL 520 / ULUSLARARASI HUKUK
Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası kamu hukukunun tarihsel geçmişi, kaynak ve konuları. Küreselleşen toplumların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mevzuatın geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar. Uluslararası hukuğun devletlerin tutumundaki etkileri.

INTL 521 / TÜRKİYE SİYASETİNDEKİ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Güncel Siyasi sorulara odaklanarak, Türk siyasetinin gelişmesi ve önemli dinamikleri.

INTL 525 / KÜRESEL ÇERÇEVEDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Kredi: 3Önkoşul:

Dış politika analizi için gerekli teorik çerçeve kazandırılıp, Türk dış politikasının ana hatlarının, kavramlarının, eğilimlerinin ve konularının özellikle Soğuk Savaş Sonrası döneme odaklanarak incelenmesi; değişen küresel çerçeve içinde Türk dış politikasının oluşumunun, uygulanışının ve önceliklerinin kapsamlı olarak değerlendirilerek, Türkiye için kilit konular ve bölgelerin detaylı olarak incelenip anlaşılması.

INTL 531 / ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ
Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası politik ekonominin çağdaş konu başlıkları halinde incelenmesi. Günümüz küreselleşme sürecinde devletin pazarla olan ilişkisi, uluslararası ilişkilerin gün geçtikçe birbirine bağımlı hale gelen ekonomik ve politik bakış açılarının birbirine karıştırılması, ticaret,para, kaynakların kullanımı, teknoloji ve fiziksel çevre gibi faaliyetlerin yönetimi ve düzeninin sağlanması için tasarlanmış uluslararası hazırlıklar; gelişmiş ülkelerin izledikleri yollar.

INTL 532 / KÜRESELLEŞME VE KALKINMANIN EKONOMİ POLİTİĞİ
Kredi: 3Önkoşul:

Küreselleşme süreci ve ulus devlet üzerindeki etkileri; GATT?dan DTÖ?ye dünya ticaret sisteminde gelişmeler; yeni bölgeselcilik olgusuna karşılaştırmalı bakış, Avrupa modelinin ekonomi politiği ve geleceği; NAFTA ve Asya Pasifik; neo-liberal reformlar ve Latin Amerika ve Doğu Avrupa?da demokratikleşme süreçleri, küresel krizler ve IMF reformu; uluslararası şirketler ve doğrudan yabancı yatırımlar; Kuzey-Güney ilişkilerinin geleceği; küresel yönetişim sorunları; Türkiye?nin ekonomi politiği ile ilgili seçme konular.

INTL 533 / AVRUPA ENTEGRASYONU POLİTİKALARI
Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa Birliği"ndeki siyasi ve kamusal politikanın ana başlıklarının incelenmesi ve aday ülkeler: Ortak Pazar, toplumsal ve çevresel siyaset, Genel Tanım Politikası, birleşme siyaseti, avrupa para birliği ve büyüme.

INTL 534 / KÜRESEL BAĞLAMDA AVRUPA ÇALIŞMALARI
Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa entegrasyonu ve Avrupa Birliği büyümesindeki kuruluş ve yürütülen siyasetin ayrıntılı analizi. Siyasi davranış açısından mahalli ayarlamaların karşılaştırmalı calışması, siyasi süreçler ve kurumdal değişiklikler, Avrupa entegrasyonunda insan hakları, göç, yabancılara karşı yürütülen siyaset ve büyüme gibi belirli konular.

INTL 535 / AB EKONOMİ POLİTİĞİ
Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa entegrasyonunun siyasi ve ekonomik süreci. Transnasyonel yönetişimin düzeni ve ulusal ekonomilere yansıması. Küresel politik ekonomi dinamiklerinde tek piyasa, ticaret, parasal birlik ve ekonomik entegrasyon.

INTL 536 / KURUM, DEĞER VE KALKINMANIN POLİTİK EKONOMİSİ
Kredi: 3Önkoşul:

Kalkınmada, politik ekonominin kurumlar ve değerlere değinerek günümüz bakış açısıyla değerlendirilmesi. Kurum ve değerlerin sosyal, ekonomik ve psikolojik kaynaklarının, bu kurum ve değerlerin gerekli teşvik ve kurumsal yapıları oluşturarak ne şekilde destek ve/veya engel olduklarını da inceleyerek ele almaktadır.

INTL 541 / ORTADOĞU'DA SİYASET VE TOPLUM
Kredi: 3Önkoşul:

Ortadoğu?da siyasi sistemlerin kuruluşu ve gelişimi; siyasi süreci şekillendiren, sosyal ve siyasi güçleri içeren aktörler ve dış siyasetleri.

INTL 542 / AKDENİZ BÖLGESİ?NDE SİYASET VE TOPLUM
Kredi: 3Önkoşul:

Akdeniz Bölgesi?ndeki siyasi sistemlerin kuruluşu ve gelişimi; siyasi süreci şekillendiren, sosyal ve siyasi güçleri içeren aktörler ve dış siyasetleri.

INTL 543 / AMERİKAN HÜKÜMETİ
Kredi: 3Önkoşul:

Amerika"da kamu hukuku ve özel hukukun gelişimi; ABD hükümetinin yönetimsel, hukuki ve yasamaya ilişkin dallarının oynadığı rol, ABD"nin kanun ve tarihine şekil vermiş olan Yüksek Mahkeme nin önemi.

INTL 545 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Kredi: 3Önkoşul:

Soğuk savaş döneminden bu yana kadar olan dönem gözönüne alınırak, Türkiye ABD arasındaki dış politikanın tarihi.

INTL 546 / İNSAN HAKLARI VE AVRUPA ENTEGRASYONU
Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası düzeyde insan haklarının oluşumuna zemin sağlayan teorik, tarii ve uygulanabilir gelişimler. İnsan haklarında rol oynayan küresel kurum ve kuruluşların, özellikle Avrupa Birliği ve Birlik"in insan haklarını evrensel düzeye getirmeyi hedefleyen kuruluşlarının etkilerinin incelenmesi. Avrupa Birliği dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine tepki göstermektedir. Bu ihlallerin önlenmesinde özellikle çok kültürlü kapsamlarda uygulanan model ve siyaset seçimleri.

INTL 550 / DÜNYA POLİTİKASINDA ÖZEL KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Seçilen konuların; bir kaç belirleyici ana başlıl ve/veya dünya politkasına yön veren alanlara odaklanarak eksiksiz incelenmesi.

INTL 551 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.