INTL 421 / SİYASET SOSYOLOJİSİ
Kredi: 3Önkoşul: ((SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) and (SOCI. 201 or SOCI. 202 or SOCI. 204 or SOCI. 206 or SOCI. 208)) or consent of the instructor

Siyasi kurumların tarihsel gelişimini ve niteliğini, aynı zamanda devletin sosyal temellerini inceler.

INTL 430 / ULUSLARARASI SİYASAL İKTİSAT
Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası siyasal iktisat üzerine teorik yaklaşımlar. İktisadi ve siyasal güçlerin birbirlerini şekillendirme, dünya düzeni yaratma ve küresel yönetişime katkıda bulunmadaki görece etkileri. Amerikalıların, Avrupalıların ve Asyalıların tercih ve stratejilerin, günümüzde ortaya çıkmış olan uluslararası kurumsal gelişim ve düzenleyici reform taleplerine özellikle değinilerek analizi.

INTL 432 / KURUM, DEĞER VE KALKINMANIN POLİTİK EKONOMİSİ
Kredi: 3Önkoşul:

Kalkınmada, politik ekonominin kurumlar ve değerlere değinerek günümüz bakış açısıyla değerlendirilmesi. Kurum ve değerlerin sosyal, ekonomik ve psikolojik kaynaklarının, bu kurum ve değerlerin gerekli teşvik ve kurumsal yapıları oluşturarak ne şekilde destek ve/veya engel olduklarını da inceleyerek ele almaktadır.

INTL 435 / KÜRESEL DÜNYADA ULUSLARARASI GÖÇ
Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası göç birçok açıdan ilgi odağı olan bir konu oluşturmuştur. Küreselleşen dünya içinde uluslararası göçü nasıl anlarız, ondan nasıl faydalanabiliriz, onunla birlikte sorunsuz nasıl yaşarız ve en önemlisi onu nasıl yönetiriz soruları bu ilginin temelindedir. Bu çabalarımız bu olgunun büyüklüğü ve diğer küresel olgular ile iliskisi anlamında sürmektedir. Bu ders içinde, öğrenciler göç ile diğer küresel gelişmeler arasındaki ilişkileri değerlendirme ve bu çerçevede ilgili akademik, kamusal ve genel tartışmalara katılma konularında deneyim kazanırlar.

INTL 444 / 21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE OTORİTERLİK
Kredi: 3Önkoşul: INTL 204

21. yüzyılda demokratik ve otoriter rejimlerin değişen doğaları, yakın dönem araştırmaları ve ampirik kanıtlar, dünyadan örnekler, tarihsel dönemlerle karşılaştırmalar; demokrasinin mevcut sorunları ve yükselen otoriter ve hibrit rejimlerin neden ve sonuçları; gelişmiş demokrasilerin düşen kalitesi; siyasetin kişiselleştirilmesi, siyasi partilerin zayıflaması, yeni-otoriter, yeni-muhafazakâr ve yeni-popülist hareketler; yeni medya, sivil toplum ve siyasi iletişim; rekabetçi otoriteryanizm; küreselleşme ve kapitalizm-demokrasi beraberliğinin zorlukları; müşteri ilişkileri ve yolsuzluk.

INTL 445 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Kredi: 3Önkoşul: INTL. 203 or consent of the instructor

Soğuk Savaş"tan günümüze kadar olan dönem başta olmak üzere, ABD ile Türkiye arasındaki dış ilişkilerin tarihi.

INTL 446 / İNSAN HAKLARI VE AVRUPA ENTEGRASYONU
Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası düzeyde insan haklarının oluşumuna zemin sağlayan teorik, tarii ve uygulanabilir gelişimler. İnsan haklarında rol oynayan küresel kurum ve kuruluşların, özellikle Avrupa Birliği ve Birlik"in insan haklarını evrensel düzeye getirmeyi hedefleyen kuruluşlarının etkilerinin incelenmesi. Avrupa Birliği dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine tepki göstermektedir. Bu ihlallerin önlenmesinde özellikle çok kültürlü kapsamlarda uygulanan model ve siyaset seçimleri.

INTL 447 / AVRUPA BİRLİĞİ KİMLİK VE DIŞ POLİTİKASI
Kredi: 3Önkoşul: INTL 203 or INTL 204 or consent of the instructor

Avrupa kimliği üzerine tartışmalar; kimlik ve dış politika ilişkisi; AB dış politikasının ekonomik ve güvenlik boyutlarının gelişimi, dünyanın çeşitli bölgelerinde (Balkanlar, Ortadogu, vb.) AB dış politikasının yansımaları, AB-ABD ilişkileri.

INTL 448 / GLOBALLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU
Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101 or SOCI. 100

Ortadoğu ve Kuzey Afrika toplumlarında global bağlantılarla güncel siyaset. Bölgeye ve özellikle Ikinci Dünya Savaşı sonrası yakın tarihine alternatif bakış açıları. Yurttaşlık, haklar, ulusal kimlikler, din, toplumsal cinsiyet, göç, sosyal hareketlilikler, kalkınma ve şehir dönüşümleri üzerine diskurlar ve pratikler.

INTL 450 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul: Pre-requisite: INTL 101 or Consent of the Instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 451 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 452 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul: INTL 101 and INTL 203 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 453 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 454 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 455 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 456 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 457 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 458 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 459 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 460 / İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM
Kredi: 3Önkoşul:

Marksizm, Faşizm, Liberalizm ve Sosyal Demokrasi gibi ideolojileri inceler. Aynı zamanda Avrupalı ve Avrupalı olmayan ülkelerdeki milliyetçilikleri karşılaştırır.

INTL 465 / ULUSLARARASI MÜZAKERELER
Kredi: 3Önkoşul: INTL. 203 or consent of the instructor

Güç, kültür, çatışma, çeşitli aktörler ve arabuluculuk üzerinde özellikle odaklanılmak suretiyle, müzakere stratejilerinin teori ve uygulamaları ile müzakere aşamaları uluslararası örgütlerin, hükümetlerin, iş çevrelerinin, sivil toplumun ve bireylerin taraf oldukları müzakereler çerçevesinde ele alınmaktadır.

INTL 475 / ETNİSİTE VE MİLLİYETÇİLİK SİYASETLERİ
Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101 and INTL. 204

Bu ders etnisite ve ulus-millet ve milliyetçilik kavramlarının tanımlarını ve aralarındaki ilişkiyi incelemektedir. Etnisitenin birbiriyle rekabet halindeki tanımları ve milliyetçiliğin doğuşuna ilişkin farklı kuramlar eleştirel bir açıdan değerlendirilmektedir. Etnisite ve milliyetçilik konularındaki klasik çalışmaların yanısıra, dersin içeriği bu alandaki en yeni ve çığır açıcı çalışmalarla güncellenmektedir.

INTL 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Kredi: 3Önkoşul:

INTL 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Kredi: 1.5Önkoşul: