INTL 350 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 351 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 352 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 353 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 354 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 355 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 356 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 357 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 358 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 359 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 360 / ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101 and INTL. 203 and INTL. 204

Devletlerarası çatışmaların çözülmesi ve işbirliğinin sağlanmasında, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası örgütlerin işlev ve yapıları. Çok uluslu şirketler, gönüllü dernekler ve toplumsal hareketler gibi sivil toplum örgütlenmelerinin evrimi ve günümüzdeki işlevleri; bu sivil toplum örgütlerinin devletler ve diğer uluslararası aktörlerle ilişkileri.

INTL 365 / KARŞILIKLI BAĞIMLILIK DÜNYASINDA HAYATTA KALMA VE REFAH
Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası ticaret, küresel finans, küresel halk sağlığı ve iklim değişikliği gibi küresel dinamiklerin incelenmesi; karşılıklı bağımlılıkların giderek egemen olduğu bir dünya için daha etkin küresel yönetişim modelleri ve bu modellere dayalı karşılaştırmalı analizler; yoksulluk, eşitsizlik, insanlığa karşı suçlar gibi küresel vicdanın ana maddelerinin incelenmesi; söz konusu sorunların çözümü bağlamında bütünsel bir küresel mutabakatın mümkün olup olmadığının irdelenmesi; böyle bir mutabakatın artan küresel karşılıklı bağımlılığı yönetmemizde bir yarar sağlayıp, sağlamayacağının değerlendirilmesi.

INTL 370 / ESKİ S.S.C.B.'DE SİYASAL HAYAT
Kredi: 3Önkoşul:

"Rus siyasa"sının yeniden ortaya çıkmasına neden olan gelişmeler; Rusya"daki siyasal süreçler ve Rusya"nın eski SSCB ülkeleriyle ilişkileri. Ayrıca eski SSCB ülkelerindeki Rus azınlıklar, Rusya"daki azınlıklar ve Rusya dış siyasetindeki gelişmeler.

INTL 374 / ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK VE GÜVENLİK
Kredi: 3Önkoşul: INTL 203

İttifaklar, uluslararası organizasyonlar, etnik ve ulusal uyuşmazlıklar, kitle imha silahlarının artışı gibi uluslararası güvenlik ile ilgili uyuşmazlık ve bakış açıları ile ilgili teoriler.

INTL 375 / AVRASYA: 1914'DEN BUGÜNE SİYASET VE TOPLUM
Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101 and INTL. 203 and INTL. 204

Sovyet ve Sovyet-sonrası Rusya, Ukrayna, Orta Asya ülkelerinde siyaset, ekonomi, toplum; Rusya'da siyasal partiler ve parlamento, etnik siyaset ve milliyetçilik, hukuk, medya, sivil-asker ilişkileri, ekonomi, demografi, ve Rus dış politikası.

INTL 380 / YÜKSELEN GÜÇLERİN KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİ POLİTİĞİ
Kredi: 3Önkoşul: (INTL. 203 and INTL. 204 and INTL. 313) or consent of the instructor

Ders yükselen güçleri ekonomi politiği açısıyla değerlendirecektir. Ele alınacak konular, geç sanayileşmenin ekonomi politiği, kalkınma ve demokrasi arasındaki ilişki, devlet ve ekonomi arasındaki ilişki, kalkınma sürecinde kurumların önemi ve BRIC ve yakın-BRIC ülkelerinin değişen küresel düzen içindeki yükselişine dair güncel tartışmaları içermektedir. İşlenen teorik temalar karşılaştırmalı bir perspektifle Türkiye?nin ekonomi politiği ile Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Meksika, Arjantin, Endonezya, Malezya ve Polonya üzerine vaka çalışmalarına uygulanacaktır.

INTL 385 / TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Kredi: 3Önkoşul: INTL. 203 or consent of the instructor

Türk dış politikasındaki ana gelişmeler; dış politika hedefleri ve yönelimlerindeki değişimler; geçmişten günümüze Türkiye"nin dış ilişkilerindeki değişim güçleri, sorunlar ve ilgili konular

INTL 406 / TÜRK SİYASİ HAYATI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR
Kredi: 3Önkoşul:

Demokrasiye geçiş ve demokrasinin yerleşmesi sürecindeki Türkiye"de önemli güncel konular. Derste ele alınacak konular dersin verileceği her sömestrde ayrı ayrı belirlenecektir.

INTL 407 / STATE AND SOCIETY IN LATIN AMERICA
Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Examines historical and contemporary political processes and structures in Latin American societies. Focuses on Latin American class and political structures. Includes topics such as colonization and independence of Latin American countries, post-independence economic development, populism, military dictatorship, debt crisis, neoliberalism and globalization.

INTL 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Kredi: 3Önkoşul: ECON. 202 or consent of the instructor

Türkiye'nin kalkinmasinda, devletin ve diger siyasi aktörlerin rolünün karsilastirmali Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu.

INTL 414 / AVRUPA DİPLOMASİSİ VE OSMANLI TARİHİ
Kredi: 3Önkoşul:

19. yüzyıl Avrupa diplomasisinin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkisine odaklanmak üzere Avrupa diplomatik tarihinin Fransız Devrimi"nden itibaren analizi. "Güçler Dengesi" ve "Şark Meselesi" gibi kavramların Avrupa"nın Osmanlı İmparatorluğu"na karşı uyguladığı siyasetler ve Osmanlı"nın karşı politikaları üzerinden incelenmesi.

INTL 415 / SÖMÜRGECİLİK VE EMPERYALİZM
Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101 and INTL. 203

Emperyalizmin zirvede olduğu dönemde Avrupalı devletler ve Amerika Birleşik Devletleri"nin Afrika, Asya ve Latin Amerika"ya karşı uyguladığı politikaları, ve bu politikalara karşı oluşan yerel hareketler ile bağımsızlık sürecinin etkilerini analiz eder.

INTL 416 / KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL DAVRANIŞ
Kredi: 3Önkoşul: INTL. 204 and INTL. 201

Kitlesel siyasal davranışa giriş. Bireylerin siyasal davranışlarını ve tercihlerinin oluşumunu karşılaştırmalı bir perspektifle inceliyoruz. Odağımız bireylerin eylem ve tutumları, yaklaşımımız ise teorik ve ampirik. Oy verme davranışı üzerine özel vurgu. Ele alınacak konular arasında kamuoyu oluşumu, partizanlık, oy verme modelleri, ekonomik oy verme, seçimlere katılım ve toplumsal hareketler bulunmaktadır.

INTL 420 / ULUSLARARASI HUKUK
Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası kamu hukukunun tarihsel geçmişi, kaynak ve konuları. Küreselleşen toplumların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mevzuatın geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar. Uluslararası hukuğun devletlerin tutumundaki etkileri.