Ders Tanımları

ECIR 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ

Türkiye'nin kalkinmasinda, devletin ve diger siyasi aktörlerin rolünün karsilastirmali Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 202 or consent of the instructor

HPIR 491 / ONUR PROJESİ

GNO"su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca"nın onayı ile verilir.
Credits: 3

HPIR 492 / ONUR PROJESİ

GNO"su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca"nın onayı ile verilir.
Credits: 3

INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

Siyaset, siyasal sistemler ve siyaset bilimine ait temel kurum ve kavramlar; öğrencilerin farklı siyasal sistemlerin işleyişlerini anlamalarına yönelik olarak siyaset biliminin temel terimleri ve teorilerinin gözden geçirilmesi; ekonomik kalkınmadan güvenlik ve çevre sorunlarına kadar küresel problemlerin analiz edilmesi için gerekli zemini sağlamak üzere siyasal kurum ve dinamiklerin sistematik bir analizi.
Credits: 3

INTL 201 / SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA METODLARI

Davranış Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde araştırma metodlarına giriş; bilimsel araştırma mantığının, eleştirel düşünmenin ve gözlem ve deneyin temel bilimsel yöntemler olmasının vurgulanması; anket araştırmaları ve istatistiki metotlar başta olmak üzere, Uluslararası İlişkiler"de kullanılan araştırma metodlarının gözden geçirilmesi.
Credits: 3
Prerequisite: (INTL. 101 and MATH. 201 or Eng 200 or Eng 201) or consent of the instructor and (Cpap 100 or Cpap 150 OR Cpap 101)

INTL 203 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ

Modern uluslararası sistemin evrimi ve oluşum süreci, ve bu süreçte özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmelere vurgu; temel teoriler ve uluslararası çatışma ve işbirliği, gruplaşma, milliyetçilik ve değişim güçleri ve süreçleri gibi temel kavramların uygulamaları.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 101

INTL 204 / KARŞILAŞTIRMALI SİYASETE GİRİŞ

Siyasal kültür, siyasal katılım, siyasal partiler, siyasal kurumlar gibi temel kavramlar ve bu kavramların günümüz belli başlı devletlerinin irdelenmesinde kullanılması.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 101

INTL 301 / TÜRK ANAYASA SİSTEMİ

Ülkenin en yüksek seviyedeki yasası ve bir faaliyet sistemi olarak Anayasa; yasama, yürütme ve yargı erklerinin organizasyon yapıları ve işleyişleri; bu üç erk arasındaki ilişkiler; vatandaş, kişisel özgürlükler ve hükümet.
Credits: 3

INTL 305 / KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası siyasette değişim güçleri ve hızlanan ekonomik, sosyolojik ve siyasal sınırlamaların karşısında uluslararası sistemin ayakta kalabilme yeterliliği.
Credits: 3

INTL 307 / POLİTİKA ANALİZİNE GİRİŞ

Politika analizine giriş; temel politika yapım süreçleri modellerı; farklı politika alanlarından seçilmiş problemlerin yapılandırılması, analizi, ve yeni politika önerilerinin geliştirilmesi.
Credits: 3
Prerequisite: INTL 203 and INTL 204

INTL 308 / SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ

Plato, Aristotle, MAchiavelli, Montesquieu ve Marx gibi antik ve modern zaman filozof ve siyasal teoriysenlerinin ortaya koyduğu temel siyasi fikirlerin tarihsel bir analizi. Siyasetin en temel sorunsalları üzerindeki entelektüel tartışmalar üzerine odaklanır (yönetim şekilleri, birey ve devlet arasındaki ilişki, adalet ve ahlak).
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 101 or consent of the instructor

INTL 311 / MODERN DİPLOMASİ TARİHİ

19. Yüzyıldan günümüze diplomasinin evrimini içerir. Bu bağlamda güç dengesi, Avrupa Uyumu, gizli anlaşmalar ve açık diplomasi gibi terimleri tartışır. Eski diplomasiden parlementer ve global diplomasiye geçiş sürecini irdeler.
Credits: 3

INTL 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ

Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen, ve çok farklı disiplinlerin içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 203 and INTL. 204 or consent of the instructor

INTL 314 / ULUSLARARASI FİNANS SİYASETİ

Finans politikalarıyla kamu yararını sağlamanın yolları; uluslararası arenada finansın bir siyasal araç olarak kullanılışı; uluslararası finansal sistemin jeo-ekonomik ve kurumsal yapısı.
Credits: 3

INTL 315 / BATI AVRUPADA SİYASAL SİSTEMLER VE SİYASAL HAYAT

Batı Avrupa"daki belli başlı ülkelerin tarihsel evrimi; anayasal ve kurumsal yapıları; değişik parlamenter demokrasi ve başkanlık sistemleri; İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik büyüme ve takip eden ekonomik krizin açıklaması; endüstrileşme sonrası süreçlerin ve küreselleşmenin toplum ve siyaset üzerindeki etkisi.
Credits: 3

INTL 318 / SOSYAL AĞ ANALİZİ

Sosyal ağ analinizine giriş niteliğindedir. Sosyal ağlar için araştırma tasarımı, ağ verilerinin toplanması, ağların görselleştirilmesi gibi konuların yanı sıra merkezilik, yapısal boşluklar ve yapısal eşdeğerlik gibi temel analizleri kapsar. Dersler UCINET ve Visone bilgisayar programları eşliğinde ilerler.
Credits: 3
Prerequisite:INTL. 201

INTL 320 / AMERİKAN HÜKÜMETİ VE DIŞ POLİTİKA

Kurumsal ve davranışsal perspektiflerden Amerikan yönetim sisteminin şekil ve işleyişi. Amerikan dış politikalarının oluşum süreci.
Credits: 3

INTL 325 / TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET

Bu dersin amacı siyasi, sosyal ve ekonomik süreçleri toplumsal cinsiyet açısından incelemektir. Derste siyaset ve ekonomi politiğin farklı meseleleri, kadınlar ve erkeklerin gündelik hayatlarında var olan çeşitli eşitsizlikler açısından ele alınmaktadır. Ders süresince ulus-devlet oluşumu, yurttaşlık, emek ve kalkınma üzerine sorular tartışmaya açılacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: (INTL. 101 or SOCI. 100) and INTL 204

INTL 330 / AVRUPA BİRLİĞİNDE SİYASAL KURUMLAR VE SİYASAL HAYAT

Avrupa Birliği"nin kurumlarının evrimi, örgütlenme şekilleri ve işleyişleri.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 203 or INTL. 204 or consent of the instructor

INTL 335 / TERÖRİZM, AYAKLANMA VE DÜNYA SİYASETİ

Teröristler, isyancılar, devrimciler ve gerilla olarak adlandırılan çeşitli türden devlet dışı silahlı örgütlerle ilgili araştırmaları gözden geçirir. Devletler arası rekabet, devlet kapasitesi, etnik ve dini kimlik ve ideoloji gibi düşünsel etmenlerin etnik çatışma, ayaklanma ve terörizmin ortaya çıkması ve devamı üzerindeki etkileri, iç çatışmanın uluslararası çatışmaya dönüşümü, isyancılar ve teröristlere dış destek sağlanması, devletlerin bu tür örgütlerle pazarlığı ve bu örgütlerin farklı siyası oluşumlara dönüşmesi gibi temel konular tartışılır.
Credits: 3
Prerequisite: (INTL. 101 or INTL. 201) and INTL. 203 or consent of the instructor

INTL 337 / AVRUPA'DA DİN VE SİYASET

Orta Çağ'da dindışı görülen unsurların sürülmesi ve cezalandırılmasından, 20. yüzyılda Balkanlar'daki dini temelli iç savaşlara kadar çeşitli örneklerle din ve siyasetin Avrupa tarihindeki ilişkisini araştırır. Dini inançların siyası farklılıklarda nasıl tanımladığı, kültürel çoğulculuk ve birarada yaşamanın şartları gibi konuları içerir.
Credits: 3

INTL 340 / ORTADOĞUDA DEVLET VE SİYASET

Ortadoğu"daki siyasal sistemlerin oluşum ve gelişim süreci; toplumsal ve siyasal güçler de dahil olmak üzere siyasal süreçleri şekillendiren aktörler; Orta Doğu"daki devletlerin dış politikaları.
Credits: 3

INTL 342 / DÜNYADA DİN, LAİKLİK VE DEMOKRASİ

Bu ders dindar ve laik siyasetlerin dünyada demokrasiyi, uluslararası meseleleri ve kamu politikalarını nasıl etkilediğini inceliyor. Karşılaştırmalı bir yaklaşımla, değişik ülkelerdeki farklı laiklik modellerini ve dindar ve laik siyasetin ve devlet politikalarının aldığı biçimleri analiz ediyor. Çoğunluğu Müslüman olan ülkelere ve Türkiye?ye yoğunlaşarak, din, devlet, milliyetçilik, demokratikleşme ve sosyal ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkileri araştırıyor.
Credits: 3
Prerequisite: INTL 204

INTL 345 / SİYASAL PARTİLER VE ÇIKAR GRUPLARI

Farklı siyasal sistemlerdeki siyasal partilerin kökenleri, fonksiyonları ve temel özellikleri; farklı siyasal çevrelerde çıkarların belirlenmesi ve çıkar grupları; siyasal partiler ve çıkar grupları ile ilgili teoriler; Türkiye"deki siyasal partiler ve çıkar grupları.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 204

INTL 350 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 351 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 352 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 353 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 354 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 355 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 356 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 357 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 358 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 359 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 360 / ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

Devletlerarası çatışmaların çözülmesi ve işbirliğinin sağlanmasında, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası örgütlerin işlev ve yapıları. Çok uluslu şirketler, gönüllü dernekler ve toplumsal hareketler gibi sivil toplum örgütlenmelerinin evrimi ve günümüzdeki işlevleri; bu sivil toplum örgütlerinin devletler ve diğer uluslararası aktörlerle ilişkileri.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 101 and INTL. 203 and INTL. 204

INTL 365 / KARŞILIKLI BAĞIMLILIK DÜNYASINDA HAYATTA KALMA VE REFAH

Uluslararası ticaret, küresel finans, küresel halk sağlığı ve iklim değişikliği gibi küresel dinamiklerin incelenmesi; karşılıklı bağımlılıkların giderek egemen olduğu bir dünya için daha etkin küresel yönetişim modelleri ve bu modellere dayalı karşılaştırmalı analizler; yoksulluk, eşitsizlik, insanlığa karşı suçlar gibi küresel vicdanın ana maddelerinin incelenmesi; söz konusu sorunların çözümü bağlamında bütünsel bir küresel mutabakatın mümkün olup olmadığının irdelenmesi; böyle bir mutabakatın artan küresel karşılıklı bağımlılığı yönetmemizde bir yarar sağlayıp, sağlamayacağının değerlendirilmesi.
Credits: 3

INTL 370 / ESKİ S.S.C.B.'DE SİYASAL HAYAT

"Rus siyasa"sının yeniden ortaya çıkmasına neden olan gelişmeler; Rusya"daki siyasal süreçler ve Rusya"nın eski SSCB ülkeleriyle ilişkileri. Ayrıca eski SSCB ülkelerindeki Rus azınlıklar, Rusya"daki azınlıklar ve Rusya dış siyasetindeki gelişmeler.
Credits: 3

INTL 374 / ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK VE GÜVENLİK

İttifaklar, uluslararası organizasyonlar, etnik ve ulusal uyuşmazlıklar, kitle imha silahlarının artışı gibi uluslararası güvenlik ile ilgili uyuşmazlık ve bakış açıları ile ilgili teoriler.
Credits: 3
Prerequisites: INTL 203

INTL 375 / AVRASYA: 1914'DEN BUGÜNE SİYASET VE TOPLUM

Sovyet ve Sovyet-sonrası Rusya, Ukrayna, Orta Asya ülkelerinde siyaset, ekonomi, toplum; Rusya'da siyasal partiler ve parlamento, etnik siyaset ve milliyetçilik, hukuk, medya, sivil-asker ilişkileri, ekonomi, demografi, ve Rus dış politikası.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 101 and INTL. 203 and INTL. 204

INTL 380 / YÜKSELEN GÜÇLERİN KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİ POLİTİĞİ

Ders yükselen güçleri ekonomi politiği açısıyla değerlendirecektir. Ele alınacak konular, geç sanayileşmenin ekonomi politiği, kalkınma ve demokrasi arasındaki ilişki, devlet ve ekonomi arasındaki ilişki, kalkınma sürecinde kurumların önemi ve BRIC ve yakın-BRIC ülkelerinin değişen küresel düzen içindeki yükselişine dair güncel tartışmaları içermektedir. İşlenen teorik temalar karşılaştırmalı bir perspektifle Türkiye?nin ekonomi politiği ile Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Meksika, Arjantin, Endonezya, Malezya ve Polonya üzerine vaka çalışmalarına uygulanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: (INTL. 203 and INTL. 204 and INTL. 313) or consent of the instructor

INTL 385 / TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Türk dış politikasındaki ana gelişmeler; dış politika hedefleri ve yönelimlerindeki değişimler; geçmişten günümüze Türkiye"nin dış ilişkilerindeki değişim güçleri, sorunlar ve ilgili konular
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 203 or consent of the instructor

INTL 406 / TÜRK SİYASİ HAYATI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR

Demokrasiye geçiş ve demokrasinin yerleşmesi sürecindeki Türkiye"de önemli güncel konular. Derste ele alınacak konular dersin verileceği her sömestrde ayrı ayrı belirlenecektir.
Credits: 3

INTL 407 / STATE AND SOCIETY IN LATIN AMERICA

Examines historical and contemporary political processes and structures in Latin American societies. Focuses on Latin American class and political structures. Includes topics such as colonization and independence of Latin American countries, post-independence economic development, populism, military dictatorship, debt crisis, neoliberalism and globalization.
Credits: 3
SOCI. 100 or consent of the instructor

INTL 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ

Türkiye'nin kalkinmasinda, devletin ve diger siyasi aktörlerin rolünün karsilastirmali Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 202 or consent of the instructor

INTL 414 / AVRUPA DİPLOMASİSİ VE OSMANLI TARİHİ

19. yüzyıl Avrupa diplomasisinin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkisine odaklanmak üzere Avrupa diplomatik tarihinin Fransız Devrimi"nden itibaren analizi. "Güçler Dengesi" ve "Şark Meselesi" gibi kavramların Avrupa"nın Osmanlı İmparatorluğu"na karşı uyguladığı siyasetler ve Osmanlı"nın karşı politikaları üzerinden incelenmesi.
Credits: 3

INTL 415 / SÖMÜRGECİLİK VE EMPERYALİZM

Emperyalizmin zirvede olduğu dönemde Avrupalı devletler ve Amerika Birleşik Devletleri"nin Afrika, Asya ve Latin Amerika"ya karşı uyguladığı politikaları, ve bu politikalara karşı oluşan yerel hareketler ile bağımsızlık sürecinin etkilerini analiz eder.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 101 and INTL. 203

INTL 416 / KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL DAVRANIŞ

Kitlesel siyasal davranışa giriş. Bireylerin siyasal davranışlarını ve tercihlerinin oluşumunu karşılaştırmalı bir perspektifle inceliyoruz. Odağımız bireylerin eylem ve tutumları, yaklaşımımız ise teorik ve ampirik. Oy verme davranışı üzerine özel vurgu. Ele alınacak konular arasında kamuoyu oluşumu, partizanlık, oy verme modelleri, ekonomik oy verme, seçimlere katılım ve toplumsal hareketler bulunmaktadır.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 204 and INTL. 201

INTL 420 / ULUSLARARASI HUKUK

Uluslararası kamu hukukunun tarihsel geçmişi, kaynak ve konuları. Küreselleşen toplumların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mevzuatın geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar. Uluslararası hukuğun devletlerin tutumundaki etkileri.
Credits: 3

INTL 421 / SİYASET SOSYOLOJİSİ

Siyasi kurumların tarihsel gelişimini ve niteliğini, aynı zamanda devletin sosyal temellerini inceler.
Credits: 3
Prerequisite: ((SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) and (SOCI. 201 or SOCI. 202 or SOCI. 204 or SOCI. 206 or SOCI. 208)) or consent of the instructor

INTL 430 / ULUSLARARASI SİYASAL İKTİSAT

Uluslararası siyasal iktisat üzerine teorik yaklaşımlar. İktisadi ve siyasal güçlerin birbirlerini şekillendirme, dünya düzeni yaratma ve küresel yönetişime katkıda bulunmadaki görece etkileri. Amerikalıların, Avrupalıların ve Asyalıların tercih ve stratejilerin, günümüzde ortaya çıkmış olan uluslararası kurumsal gelişim ve düzenleyici reform taleplerine özellikle değinilerek analizi.
Credits: 3

INTL 432 / KURUM, DEĞER VE KALKINMANIN POLİTİK EKONOMİSİ

Kalkınmada, politik ekonominin kurumlar ve değerlere değinerek günümüz bakış açısıyla değerlendirilmesi. Kurum ve değerlerin sosyal, ekonomik ve psikolojik kaynaklarının, bu kurum ve değerlerin gerekli teşvik ve kurumsal yapıları oluşturarak ne şekilde destek ve/veya engel olduklarını da inceleyerek ele almaktadır.
Credits: 3

INTL 435 / KÜRESEL DÜNYADA ULUSLARARASI GÖÇ

Uluslararası göç birçok açıdan ilgi odağı olan bir konu oluşturmuştur. Küreselleşen dünya içinde uluslararası göçü nasıl anlarız, ondan nasıl faydalanabiliriz, onunla birlikte sorunsuz nasıl yaşarız ve en önemlisi onu nasıl yönetiriz soruları bu ilginin temelindedir. Bu çabalarımız bu olgunun büyüklüğü ve diğer küresel olgular ile iliskisi anlamında sürmektedir. Bu ders içinde, öğrenciler göç ile diğer küresel gelişmeler arasındaki ilişkileri değerlendirme ve bu çerçevede ilgili akademik, kamusal ve genel tartışmalara katılma konularında deneyim kazanırlar.
Credits: 3

INTL 444 / 21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE OTORİTERLİK

21. yüzyılda demokratik ve otoriter rejimlerin değişen doğaları, yakın dönem araştırmaları ve ampirik kanıtlar, dünyadan örnekler, tarihsel dönemlerle karşılaştırmalar; demokrasinin mevcut sorunları ve yükselen otoriter ve hibrit rejimlerin neden ve sonuçları; gelişmiş demokrasilerin düşen kalitesi; siyasetin kişiselleştirilmesi, siyasi partilerin zayıflaması, yeni-otoriter, yeni-muhafazakâr ve yeni-popülist hareketler; yeni medya, sivil toplum ve siyasi iletişim; rekabetçi otoriteryanizm; küreselleşme ve kapitalizm-demokrasi beraberliğinin zorlukları; müşteri ilişkileri ve yolsuzluk.
Credits: 3
Prerequisite: INTL 204

INTL 445 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Soğuk Savaş"tan günümüze kadar olan dönem başta olmak üzere, ABD ile Türkiye arasındaki dış ilişkilerin tarihi.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 203 or consent of the instructor

INTL 446 / İNSAN HAKLARI VE AVRUPA ENTEGRASYONU

Uluslararası düzeyde insan haklarının oluşumuna zemin sağlayan teorik, tarii ve uygulanabilir gelişimler. İnsan haklarında rol oynayan küresel kurum ve kuruluşların, özellikle Avrupa Birliği ve Birlik"in insan haklarını evrensel düzeye getirmeyi hedefleyen kuruluşlarının etkilerinin incelenmesi. Avrupa Birliği dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine tepki göstermektedir. Bu ihlallerin önlenmesinde özellikle çok kültürlü kapsamlarda uygulanan model ve siyaset seçimleri.
Credits: 3

INTL 447 / AVRUPA BİRLİĞİ KİMLİK VE DIŞ POLİTİKASI

Avrupa kimliği üzerine tartışmalar; kimlik ve dış politika ilişkisi; AB dış politikasının ekonomik ve güvenlik boyutlarının gelişimi, dünyanın çeşitli bölgelerinde (Balkanlar, Ortadogu, vb.) AB dış politikasının yansımaları, AB-ABD ilişkileri.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 330 or consent of the instructor

INTL 448 / GLOBALLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU

Ortadoğu ve Kuzey Afrika toplumlarında global bağlantılarla güncel siyaset. Bölgeye ve özellikle Ikinci Dünya Savaşı sonrası yakın tarihine alternatif bakış açıları. Yurttaşlık, haklar, ulusal kimlikler, din, toplumsal cinsiyet, göç, sosyal hareketlilikler, kalkınma ve şehir dönüşümleri üzerine diskurlar ve pratikler.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 101 or SOCI. 100

INTL 450 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 451 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 101 or SOCI. 100 or consent of the instructor

INTL 452 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 453 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 454 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 455 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 456 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 457 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 458 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 459 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

INTL 460 / İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM

Marksizm, Faşizm, Liberalizm ve Sosyal Demokrasi gibi ideolojileri inceler. Aynı zamanda Avrupalı ve Avrupalı olmayan ülkelerdeki milliyetçilikleri karşılaştırır.
Credits: 3

INTL 465 / ULUSLARARASI MÜZAKERELER

Güç, kültür, çatışma, çeşitli aktörler ve arabuluculuk üzerinde özellikle odaklanılmak suretiyle, müzakere stratejilerinin teori ve uygulamaları ile müzakere aşamaları uluslararası örgütlerin, hükümetlerin, iş çevrelerinin, sivil toplumun ve bireylerin taraf oldukları müzakereler çerçevesinde ele alınmaktadır.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 203 or consent of the instructor

INTL 475 / ETNİSİTE VE MİLLİYETÇİLİK SİYASETLERİ

Bu ders etnisite ve ulus-millet ve milliyetçilik kavramlarının tanımlarını ve aralarındaki ilişkiyi incelemektedir. Etnisitenin birbiriyle rekabet halindeki tanımları ve milliyetçiliğin doğuşuna ilişkin farklı kuramlar eleştirel bir açıdan değerlendirilmektedir. Etnisite ve milliyetçilik konularındaki klasik çalışmaların yanısıra, dersin içeriği bu alandaki en yeni ve çığır açıcı çalışmalarla güncellenmektedir.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 101 and INTL. 204

INTL 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 3

INTL 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 1.5

INTL 499 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR

Dış politika ve güvenlik, kimlik, vatandaşlık, demokrasi, yerel ve küresel yönetişim ve farklı dünya bölgeleri gibi uluslararası ilişkiler müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iç ve dış siyasi problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama. Vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.
Credits: 3
Prerequisites:: INTL101, INTL201, INTL203, INTL 204, INTL 301, INTL 308, FPS, ICD, DGG and ROW Pools

INTL 501 / ARAŞTIRMA METHODLARI

Sosyal bilimler ve doğa bilimleri tarafından kullanılmakta olan konu ve metotları içeren temel araştırma yöntemlerine giriş. Sayısal ve nitel metotların ayrıntılandırılarak çalışmaya değen sorunların çözümünün aydınlatılması ve test edilebilir hipotezlerin geliştirilmesi, bir araştırma stratejisinin tasarlanması, veri toplanması, değerlendirilmesi, araştırma ve yayın etiği ve sonuçların yorumlanması.
Credits: 3

INTL 503 / KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ

Küreselleşme sürecinin tarihsel ve analitik analizi ve bu sürecin, ulusal devletin niteliği, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve demokratik küresel yönetim gibi alanları sorgulayarak dünya politikasına olan etkisinin incelenmesi. Uluslararası İlişkiler konusundaki değişiklikleri, birkaç bilim dalı ile ilgili bir sistemi ele alan ve uluslararası ilişkiler, sosyolojii ekonomi ve yönetimde son 10 senedir yaşanmakta olan küreselleşmeye de ışık tutan bir sunuş.
Credits: 3

INTL 504 / KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKALAR

Karşılaştırmalı politikalar için önemli olan belirli konuların incelenmesi: Demokrasinin politik bir sistem olarak büyümesi ve sorunları, demoktarik birleşme, ekonominin yeniden yapılandırılması politikası, ekonomik olarak küreselleşme döneminde yönetim, milliyetçilik ve kültürler arası çelişkiler.
Credits: 3

INTL 506 / TÜRKİYE POLİTİKASINDAKİ CAĞDAŞ KONULAR

Türkiye demokrasisindeki geçiş ve birleşme süreçleri ile ilgili başlıklar. Bu başlıklar her dönem açılan bir ders ile belirlenmektedir.
Credits: 3

INTL 508 / ULUSÖTESİ AĞLAR VE KÜRESELLİĞİN SİYASETİ

Küreselleşme tartışmalarında yer alan tarihsel süreçler ve aktörler. Ulus-devlet, yurttaşlık ve haklardaki dönüşümler; iktisadi gelişme konularındaki güncel, disiplinlerarası tartışmalar. Özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve diğer postkolonyal bağlamlar üzerinden küresel siyaset dinamikleri.
Credits: 3

INTL 509 / TÜRKİYE VE KÜRESEL EKONOMİ

Küresel politik ekonomi alanındaki tartışmalar ışığında Türkiye'nin ekonomi politiğine farklı yaklaşımlar; Türkiye'nin gelişme deneyiminin tarihsel ve karşılaştırmalı yöntemlerle incelenmesi. Türkiye'nin neo-liberal deneyiminin ayrıntılı analizi, küreselleşme ve bölgesel etkileri, ekonomik ve politik krizler, IMF ve ABD ile ilişkiler, yabancı sermaye ve Türkiye'nin dış ekonomisinin ilişkisi: Avrupa Birliği, Rusya ve Orta Doğu Boyutları, devlet toplum ilişkisi ve gelir dağılımı sorunları.
Credits: 3

INTL 510 / TÜRKİYE EKONOMİSİ I

Türkiye ekonomisi ve ekonomik kuruluşlar; ekonominin yakın tarihi, devletin rolü ve Türkiye"e toplumun ekonomik sürecinde rol alan diğer siyasi faktörler.
Credits: 3

INTL 520 / ULUSLARARASI HUKUK

Uluslararası kamu hukukunun tarihsel geçmişi, kaynak ve konuları. Küreselleşen toplumların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mevzuatın geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar. Uluslararası hukuğun devletlerin tutumundaki etkileri.
Credits: 3

INTL 521 / TÜRKİYE SİYASETİNDEKİ KONULAR

Güncel Siyasi sorulara odaklanarak, Türk siyasetinin gelişmesi ve önemli dinamikleri.
Credits: 3

INTL 525 / KÜRESEL ÇERÇEVEDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Dış politika analizi için gerekli teorik çerçeve kazandırılıp, Türk dış politikasının ana hatlarının, kavramlarının, eğilimlerinin ve konularının özellikle Soğuk Savaş Sonrası döneme odaklanarak incelenmesi; değişen küresel çerçeve içinde Türk dış politikasının oluşumunun, uygulanışının ve önceliklerinin kapsamlı olarak değerlendirilerek, Türkiye için kilit konular ve bölgelerin detaylı olarak incelenip anlaşılması.
Credits: 3

INTL 531 / ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ

Uluslararası politik ekonominin çağdaş konu başlıkları halinde incelenmesi. Günümüz küreselleşme sürecinde devletin pazarla olan ilişkisi, uluslararası ilişkilerin gün geçtikçe birbirine bağımlı hale gelen ekonomik ve politik bakış açılarının birbirine karıştırılması, ticaret,para, kaynakların kullanımı, teknoloji ve fiziksel çevre gibi faaliyetlerin yönetimi ve düzeninin sağlanması için tasarlanmış uluslararası hazırlıklar; gelişmiş ülkelerin izledikleri yollar.
Credits: 3

INTL 532 / KÜRESELLEŞME VE KALKINMANIN EKONOMİ POLİTİĞİ

Küreselleşme süreci ve ulus devlet üzerindeki etkileri; GATT?dan DTÖ?ye dünya ticaret sisteminde gelişmeler; yeni bölgeselcilik olgusuna karşılaştırmalı bakış, Avrupa modelinin ekonomi politiği ve geleceği; NAFTA ve Asya Pasifik; neo-liberal reformlar ve Latin Amerika ve Doğu Avrupa?da demokratikleşme süreçleri, küresel krizler ve IMF reformu; uluslararası şirketler ve doğrudan yabancı yatırımlar; Kuzey-Güney ilişkilerinin geleceği; küresel yönetişim sorunları; Türkiye?nin ekonomi politiği ile ilgili seçme konular.
Credits: 3

INTL 533 / AVRUPA ENTEGRASYONU POLİTİKALARI

Avrupa Birliği"ndeki siyasi ve kamusal politikanın ana başlıklarının incelenmesi ve aday ülkeler: Ortak Pazar, toplumsal ve çevresel siyaset, Genel Tanım Politikası, birleşme siyaseti, avrupa para birliği ve büyüme.
Credits: 3

INTL 534 / KÜRESEL BAĞLAMDA AVRUPA ÇALIŞMALARI

Avrupa entegrasyonu ve Avrupa Birliği büyümesindeki kuruluş ve yürütülen siyasetin ayrıntılı analizi. Siyasi davranış açısından mahalli ayarlamaların karşılaştırmalı calışması, siyasi süreçler ve kurumdal değişiklikler, Avrupa entegrasyonunda insan hakları, göç, yabancılara karşı yürütülen siyaset ve büyüme gibi belirli konular.
Credits: 3

INTL 535 / AB EKONOMİ POLİTİĞİ

Avrupa entegrasyonunun siyasi ve ekonomik süreci. Transnasyonel yönetişimin düzeni ve ulusal ekonomilere yansıması. Küresel politik ekonomi dinamiklerinde tek piyasa, ticaret, parasal birlik ve ekonomik entegrasyon.
Credits: 3

INTL 536 / KURUM, DEĞER VE KALKINMANIN POLİTİK EKONOMİSİ

Kalkınmada, politik ekonominin kurumlar ve değerlere değinerek günümüz bakış açısıyla değerlendirilmesi. Kurum ve değerlerin sosyal, ekonomik ve psikolojik kaynaklarının, bu kurum ve değerlerin gerekli teşvik ve kurumsal yapıları oluşturarak ne şekilde destek ve/veya engel olduklarını da inceleyerek ele almaktadır.
Credits: 3

INTL 541 / ORTADOĞU'DA SİYASET VE TOPLUM

Ortadoğu?da siyasi sistemlerin kuruluşu ve gelişimi; siyasi süreci şekillendiren, sosyal ve siyasi güçleri içeren aktörler ve dış siyasetleri.
Credits: 3

INTL 542 / AKDENİZ BÖLGESİ?NDE SİYASET VE TOPLUM

Akdeniz Bölgesi?ndeki siyasi sistemlerin kuruluşu ve gelişimi; siyasi süreci şekillendiren, sosyal ve siyasi güçleri içeren aktörler ve dış siyasetleri.
Credits: 3

INTL 543 / AMERİKAN HÜKÜMETİ

Amerika"da kamu hukuku ve özel hukukun gelişimi; ABD hükümetinin yönetimsel, hukuki ve yasamaya ilişkin dallarının oynadığı rol, ABD"nin kanun ve tarihine şekil vermiş olan Yüksek Mahkeme nin önemi.
Credits: 3

INTL 545 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Soğuk savaş döneminden bu yana kadar olan dönem gözönüne alınırak, Türkiye ABD arasındaki dış politikanın tarihi.
Credits: 3

INTL 546 / İNSAN HAKLARI VE AVRUPA ENTEGRASYONU

Uluslararası düzeyde insan haklarının oluşumuna zemin sağlayan teorik, tarii ve uygulanabilir gelişimler. İnsan haklarında rol oynayan küresel kurum ve kuruluşların, özellikle Avrupa Birliği ve Birlik"in insan haklarını evrensel düzeye getirmeyi hedefleyen kuruluşlarının etkilerinin incelenmesi. Avrupa Birliği dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine tepki göstermektedir. Bu ihlallerin önlenmesinde özellikle çok kültürlü kapsamlarda uygulanan model ve siyaset seçimleri.
Credits: 3

INTL 550 / DÜNYA POLİTİKASINDA ÖZEL KONULAR

Seçilen konuların; bir kaç belirleyici ana başlıl ve/veya dünya politkasına yön veren alanlara odaklanarak eksiksiz incelenmesi.
Credits: 3

INTL 551 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3