Ders Tanımları

ACCT 201 / FİNANSAL MUHASEBE

Muhasebe ve defter tutma, muhasebe temel denklemi, çift yanlı kayıt yönteminin kuralları ve işleyişi, günlük defter kayıtları ve büyük deftere aktarılması, düzeltme kayıtları ve temel mali tabloların (bilanço, gelir, tablosu ve özkaynak değişim tablosu) hazırlanması. Ticari işletmelerde muhasebenin işleyişi, kasa, alacaklar ve alacak senetleri, stoklar, satılan mal maliyeti hesaplarının özellikleri, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, kısa vadeli borçlar ve bordro muhasebesi.
Credits: 3

ACCT 202 / YÖNETİM MUHASEBESİ

Ortaklıklar ve şirketler muhasebesinin özellikleri, ödenmiş sermaye, dağıtılmamış karlar ve ihtiyatlar, kasa hisse senetleri, şirketlerde gelir tablosu, uzun vadeli borçlar, finansal kiralama, yatırımlar ve konsolidosyon, dövizli işlemlerin muhasebeleştirilmesi, nakit akım tablolarının hazırlanması, mali tabloların analizi, maliyet kavramları, maliyet hesaplama yöntemleri, sipariş ve safha maliyeti, hacim ve kar analizleri, bütçe ve bütçelerin hazırlanması.
Credits: 3
Prerequisite: ACCT. 201

ACCT 301 / MALİYET MUHASEBESİ

Maliyet kavramları, maliyet hesaplama yöntemleri, sipariş maliyeti ve safha maliyeti, birleşik ürün ve yan ürün maliyetleri, maliyetlerin dağıtımı ve yardımcı departmanlarının ürün maliyetine yüklenmesi, standard maliyet sistemi, sapmaların hesaplanması ve analizi, sapmaların ürünlere dağıtımı, direkt maliyet sistemi, tam maliyet sistemi, faaliyet tabanlı maliyet muhasebesi.
Credits: 3
Prerequisites: ACCT. 202

ACCT 321 / FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ

Finansal tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosu, satılan mal maliyeti tablosu) incelenmesi. Finansal raporların analizinde kullanılan mali analiz teknikleri (yatay dikey ve trend analizleri, oran analizleri) Finansman, yatırım ve işletme faaliyetlerinin analizi, nakit akım tablosunun analizi, karlılık analizi kredi ve risk analizi.
Credits: 3
Prerequisites: (ACCT. 202 and MFIN. 202) or consent of instructor

ACCT 403 / DENETİM

Genel kabul görmüş denetim standadları, etik kuralları, kanuni yükümlülükleri, denetçinin rolü, muhasebe mesleğinin organizasyonu, denetim sektörünün durumu; teori,k denetim ve denetim tekniklerinin pratik olarak uygulanması ve iş programlarının hazırlanması.
Credits: 3
Prerequisites: ACCT. 202 and consent of the instructor

ACCT 420 / TÜRKİYE?DE MUHASEBE VE VERGİ SİSTEMİ

Türkiye"de tek düzen muhasebe sistemi ve tekdüzen maliyet uygulamaları, Türk muhasebe uygulamalarının uluslararası muhasebe standardları ile karşılaştırmalı analizi, finansal kiralama ve enflasyon muhasebesinin Türkiye"deki uygulaması.Türk Vergi ssteminin analizi, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunlarının sistematik analizi. Sosyal güvenlik kesintilerinin ve stopajlarının Türkiye"de uygulanmış şekilleri. (Ders Türkçe verilmektedir.)
Credits: 3
Prerequisites: ACCT. 202

ACCT 450 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ACCT 451 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ACCT 452 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ACCT 453 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ACCT 454 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ACCT 455 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ACCT 456 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ACCT 457 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ACCT 458 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ACCT 459 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ACCT 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 3

ACCT 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 1.5

BLAW 202 / TİCARET HUKUKU

Hukuka Giriş; Kamu Hukuku; Özel Hukuk; Türk Hukukuna Giriş (Türk Yargı Sistemi; Anayasa Hukuku; İdare Hukuku; Ceza Hukuku; Ceza Muhakemesi Hukuku) Türk Özel Hukuk Tarihi; Özel Hukukun Temel Kavramları; Kişiler Hukuku; Sözleşmeler Hukuku; Satım Sözleşmeleri; Haksız Fiil Hukuku; Kıymetli Evrak; Teminat Hukuku; Eşya Hukuku; Ticari İşletmeler; Şirketler Hukuku; Kurumlar Vergisi; Rekabet Hukuku; Fikri Mülkiyet Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim; İş Hukuku.
Credits: 3

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.
Credits: 3
Prerequisites: ACCT 201, ACCT 202, BLAW 202, MFIN 202, MKTG201, QMBU 301, OPS Pool and INF Pool

ECON 311 / EKONOMETRİYE GİRİŞ

Ekonomik olayların ampirik analizinde kullanılan yöntemler. Doğrusal regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY), uyumun iyiliği, tahmin; klasik (geleneksel) regresyon modeli; kestiricilerin özellikleri; ekonomik teori ve ekonometrik modeller arası bağlantılar; fonksiyonel biçim; regresyon sonuçlarının yorumlanması. Sonuç çıkarma; güven aralıkları ve hipotez testi; ekonometrik yazılımlarla ekonomi ve işletme uygulamaları; klasik doğrusal regresyon modelindeki temel varsayımlardan sapmaların sonuçları.
Credits: 4
Prerequisite: ECON. 201 and MATH. 201 or Engr 200 or Engr 201 or Math 211 and Cpap 100 or Cpap 101 or Cpap 150 or COMP 100

EFIN 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 3

HPBA 491 / ONUR PROJESİ

GNO?su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca?nın onayı ile verilir.
Credits: 3

HPBA 492 / ONUR PROJESİ

GNO?su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca?nın onayı ile verilir.
Credits: 3

MFIN 202 / FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ

Paranın zaman değeri; iskonto edilmiş nakit akışı analizi; finansal varlıkların değerlemesi; sermaye yatırımı bütçelemesi; risk ve getiri; sermaye maliyeti; şirket finansman kararları ve yapısı.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 100 and ACCT. 201 and CPAP 100 or CPAP 101 or CPAP 150 or comp 100

MFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.
Credits: 3
Prerequisite: MFIN. 202

MFIN 302 / FİNANSAL KURUM YÖNETİMİ

Finansal aracılık teorisi; Finansal kurumların ve piyasaların bugünkü durumu ve geleceğe yönelik beklentiler; Finansal kurumlarda risk ölçüm ve yönetimi: faiz riski, kredi riski, likidite riski, ve bilanço dışı işlemlerden kaynaklanan riskler; Sermaye yeterliliği ve mevduat sigortası.
Credits: 3
Prerequisite: MFIN. 202 or consent of the instructor

MFIN 304 / YATIRIM YÖNETİMİ

Para ve menkul kıymet piyasalarının işleyişi ve finansal yatırım araçlarının temel kavramlarının incelenmesi; finansal varlık fiyatlama kuramları, risk ölçüm teknikleri, getiri ve risk arasındaki ilişki ve statik portföy oluşturma teknikleri; modern portföy kuramı ve performans ölçüm teknikleri; opsiyon ve vadeli işlem ürünlerine giriş.
Credits: 3
Prerequisite: MFIN. 202

MFIN 401 / VADELİ ISLEM VE OPSİYON SOZLESMELERİ

Opsiyon ve Vadeli Islem Urunleri ile Takas urunleri gibi turev urunlerin fiyatlandirilmasi. Turev urunlerin yatirim ve risk yonetimi alaninda kullanilma amaclari. Emtia, hisse, doviz kuru ve bono piyasalarinda kullanilan turev urunlerin ornekleri ve kullanim amaclari.
Credits: 3
Prerequisite: MFIN. 202

MFIN 402 / ÇOKULUSLU ŞİRKETLER FİNANSI

Bu ders uluslararası sirketlerin kurumsal finansman stratejilerini ve yurtdışında yatırım yapma kararlarını inceler. Ayrıca, döviz kurlarının tahmini, ölçülmesi, ve döviz pozisyonlarının yönetilmesi de bu dersin incelediği konular arasındadır. Uluslararası varlık portföylerinin yönetimi, ve uluslaraıi firmaların faiz ve vergilendirme politikasi da bu dersin odak noktalarından biridir.
Credits: 3
Prerequisite: MFIN. 202

MFIN 403 / FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR

Finansal piyasaların ve aracı kurumların yapısı; faiz oranları ve menkul kıymet değerleme; merkez bankası sistemi ve para politikası; para piyasaları, sermaye piyasaları, kambiyo piyasaları ve vadeli işlem piyasaları gibi piyasalrı içerecek şekilde menkul kıymet piyasaları; ticari bankacılık ve diğer mevduat kurumları; yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yatırım fonları, emeklilik fonları gibi kurumları içerecek şekilde kurumsal yatırımcılar; finansal risk yönetimine giriş.
Credits: 3
Prerequisite: MFIN. 202

MFIN 450 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: ECON 100 & MFIN 202

MFIN 451 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MFIN 452 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MFIN 453 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MFIN 454 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MFIN 455 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MFIN 456 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MFIN 457 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MFIN 458 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MFIN 459 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MFIN 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 3

MFIN 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 1.5

MGEC 330 / SANAYİ EKONOMİSİ

Eksik rekabet ortamında firma davranışları. Pazar hakimiyetinin elde edilmesi ve korunması. Pazar hakimiyetinin refah ve etkinlik üzerindeki etkileri. Firmalar arası stratejik etkileşim. Devletin rolü: rekabet politikaları. Eksik rekabet analizinin ana modelleri: Cournot ve Bertrand. Rekabeti sınırlayıcı faaliyetler: zımni danışıklık. Reklam, araştırma-geliştirme, icatlar ve yenilikler. Uluslararası ticaret
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 201 or consent of the instructor

MGEC 331 / REKABET VE PİYASA YAPISI

Çeşitli piyasa yapıları içinde rekabet stratejilerini belirleyen faktörler; Şirketlerin stratejik kararlarının ve karlılığının şirketin bulunduğu endüstrinin yapısı ile etkileşimi; Eksik rekabetçi piyasalarda rekabet stratejileri, pazara giriş stratejileri, dinamik fiyat stratejileri, ürün çeşitlendirme, farklılaştırma ve geliştirme gibi yöntemlerin rolü ve benzeri konular.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 201

MGEC 333 / OYUNLAR KURAMI VE STRATEJİ

İş dünyası, iktisat, politika, ve hukuk alanlarında ortaya çıkan stratejik etkileşimlerin analizi; Oyun kuramına sistematik bir giriş ve pazar rekabeti, teknoloji yarışları, ihaleler, siyasi partiler arası rekabet, pazarlıklar gibi birçok konuya uygulamaları.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 100 or Econ 110 or ECON. 201

MGEC 350 / İŞLETME EKONOMİSİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGEC 450 / İŞLETME EKONOMİSİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGIS 301 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Bilişim teknolojisinin temel düşünce yapısı, problem çözümü için bilişim sistemlerinin kurulması, rekabetçi iş dünyasında bilgi yönetiminin önemi, bilişim sistemlerinin gelişimi ve gelecekteki kullanım alanları
Credits: 3
CPAP 100 OR CPAP 150 or 100 or 101

MGIS 302 / BİLGİSAYAR YAZILIMI TEKNİKLERİ

Yazılım süreçleri ve uygulamaları; yazılım sistemleri analizi ve yaratılması; Internet programlama; büyük çaplı bir yazılım tasarımı ve gerçekleştirilmesi projesi.
Credits: 3

MGIS 401 / VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Yönetim için veritabanı kavramları; planlama ve kavramsal tasarım; tasarım ve yönetim; klasik sistemler; ilişkisel ve dağıtılmış sistemler; Internet"te veritabanı ortamı; veri tabanı sistemlerinin geliştirilmesi.
Credits: 3

MGIS 410 / E-TİCARET YÖNETİMİ

Web üzerinden ticarette teknolojik zorluklar ve iş fırsatları; yenilikçi e-iş modelleri; dijital ticaret platformları; web sitesi kullanılabilirliği; İnternet reklamcılığı; arama motoru optimizasyonu ve paralı arama motoru pazarlamacılığı; web istatistiği ve web analitiği; İnternet güvenliği.
Credits: 3
Prerequisite:MATH 201

MGIS 450 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGIS 451 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGIS 452 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGIS 453 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGIS 454 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGIS 455 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGIS 456 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGIS 457 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGIS 458 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGIS 459 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGIS 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 3

MGIS 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 1.5

MGMT 306 / ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

sıra kurumsal performansının artırılması. Eleman seçme, yerleştirme, performans değerlendirme, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim faaliyetlerinin değerlendirilmesi gibi alanlarda kullanılması gereken psikolojik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ele alınır. Çalışanların sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren stres, tükenmişlik, iş-hayat dengesi konularında araştırma ve uygulamalara yer verilir. İş tatmini, kuruma bağlılık, kurumsal vatandaşlık gibi çalışanın kuruma yönelik tutumları incelenir. Liderlik, takım çalışması, motivasyon ve iletişim gibi bireyler arası etkileşim gerektiren süreçlerin etkin yönetilmesi ele alınır.
Credits: 3

MGMT 310 / ORTAK ÇALIŞMAYA DAYALI PROJE YÖNETİMİ İLE SOSYAL ETKİ YARATMAK: DENEYİMSEL ÖĞRENME

Ders İstanbul'u bir "Kent Laboratuarı" olarak ele alıp öğrencilere sürdürülebilirlik ve sosyal yaratıcılık kavramlarını verdikten sonra, paydaşların işbirliği ile ortak etki yaratabilmesi, proje yönetimi, sosyal değer yaratılması, sosyal etki ölçümlemesi, iş dünyası ve toplumsal kurumlar arasındaki doğal ilişki konularını ders içi ve saha çalışmaları ile teorik ve uygulamalı öğretecektir. Deneyimsel öğrenme laboratuarı oluşturan ders, Koç Üniversitesi öğrencileri, öğretim görevlileri ve sivil toplum örgütlerini sosyal etki yaratmak amaçlı işbirliğine teşvik edici ve yönlendirici bir platform sağlayacaktır. Ders sonunda, öğrenciler sosyal yaratıcılıklarını artırıcı ve kullanmalarına yönelik gerekli bakış açısına ve donanıma sahip olacaklardır. Ayrıca, öğrenciler gerçek ihtiyaçları anlamak, tespit etmek ve bu ihtiyaçları var olan kaynaklar ile eşleştirerek sosyal etki yaratıcı proje oluşturmayı öğreneceklerdir.
Credits: 3

MGMT 311 / SOSYAL ETKİ

osyal girişimcilik, sosyal inovasyon, kurumsal sosyal sorumluluk ve diğer sosyal etki yaratmayı amaçlayan aktiviteler. Bu aktivitelerin yapıları ve fonlanma şekilleri. Sosyal Etki oluşturan örgütsel formların oluşturduğu sosyal ekonomi. Sosyal etkinin yönlendiricileri ve konuyla ilgili trendler. Farklı sektörlerdeki en iyi etki örnekler.
Credits: 3

MGMT 360 / SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Sosyal girişimciliğin tarihçesi. Sosyal girişimcilik alanındaki yeni yaklaşımlar ve gelişmeler. Sosyal girişimcilik teorileri. Dünyadaki çeşitli sosyal girişim örnekleri. Sosyal girişimcilerin karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar. Türkiye’de sosyal girişimcilik.
Credits: 3

MGMT 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 1.5

MGMT 401 / STRATEJİK ANALİZ VE YÜRÜTME

Strateji oluşturma; endüstri analizi; rekabetçi strateji; firma kaynak ve yetkinliklerinin analizi ve geliştirilmesi; maliyet avantajı ve farklılaşma stratejileri; dikey entegrasyon, çeşitlendirme, coğrafi genişleme gibi kurumsal stratejiler; stratejiyi hayata geçirme; stratejik planlama süreçleri, kurumsal yönetişim, üst yönetici liderlik özellikleri ve örgütsel yapılar; stratejik yenilenme.
Credits: 3

MGMT 402 /

Credits: 3

MGMT 411 / GİRİŞİMCİLİK VE YENİ İŞ KURMA

Bu derste öğrenciler yeni firmaların nasıl yaratıldığını ve geliştirildiğini öğrenmiş olacaklar. Ders üç modülden oluşacak. İlk modülde, öğrenciler yeni iş fikirlerinin nasıl yaratıldığını, kendi iş fikirlerinin hangi ölçüde gerçek iş fırsatları olduğunu ölçmeyi, etkin girişimcilik takımlarının nasıl kurulduğunu ve ortaklar arasında sözleşmelerin nasıl yapıldığını öğrenecekler. İkinci modülde, öğrenciler girişimci firma iş stratejilerinin, pazarlama stratejilerinin ve iş modellerinin nasıl oluşturulduğunu öğrenecekler. Son olarak, üçüncü modülde öğrencilere finansal planlarını geliştirme ve firma değerleme ve yatırımcı ile pazarlık yapma gibi girişimcilik finansının temel prensiplerini öğrenme konusunda yardımcı olacak. Teknoloji odaksız, düşük teknoloji ya da yüksek teknoloji odaklı bir iş kurmak, yeni kurulmuş firmalarda çalışmak, ya da melek yatırımcı veya risk yatırımcısı olmak isteyen öğrenciler bu dersten önemli öğrenim faydaları edinebilirler.
Credits: 3

MGMT 412 / YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK

Girişimci fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda her tür riski alarak fikrini gerçekleştirmeye çalışan ve karşılığında kazanç bekleyendir. Bu ders yüksek teknoloji alanında bir girişimcinin serüvenini ve uygulamaya dönük bilgileri, kararlılık, azim, hedefe yönelik problem çözme takım oluşturma gibi girişimci nitelikleri ile beraber öğrencilere kazandırmaamaçlamaktadır. Öğrenciler ders boyunca bir fikri finansman almaya hazır bir işletme haline getirecekler ve risk yatırımcılarının önünde sunacaklardır. İş hayatında başarıda önemli bir faktör iş ilişkileridir, bu sebeple konuk konuşmacılar ile bu derste başarılı ve başarısız deneyimlerini paylaşarak yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Credits: 3

MGMT 421 / PERAKENDE YÖNETİMİ

Bu ders perakende yönetimine detaylı bir bakış açısı yaratmak üzere kurgulanmıştır. İçeriği global perakende de yer alan büyük oyuncular ile farklı format ve kanallarda öne çıkan firmaların gerçek örneklemeleri ile oluşturulmuştur. Perakendede strateji ve rekabetçi avantajın temel prensipleri ile başlayan ders, bu temel ilkelerden hareketle perakende yönetimi hakkında 360 derecelik bir anlatım içermektedir. Öğrenciler, müşteri olarak dışarıdan yorumlayabilecekleri yer, ürün, servis, iletişim ve değer konularının yanısıra şirketlerin dışardan görünmeyen yönleri olan teknoloji, lojistik ve satın alma konularında da bilgi sahibi olacaklardır.
Credits: 3

MGMT 422 / PERAKENDE ÜRÜN YÖNETİMİ

Bu ders perakende de ürün yönetimi konusunu teorik anlatımın yanı sıra uygulamalı iş vakaları ve bir simülatör yardımı ile öğretmeyi amaçlamaktadır. Ürün yönetimi konusunun teknik kavramlarından sonra, ürün ağacı planlama, fiyatlama, bütçeleme, bunların mağaza içi alışveriş davranışları üzerine etkileri, ürün ağaçlarını geliştirme ve tanıtma ve satınalma süreçleri ile ilgili konuları tartışılacaktır.
Credits: 3

MGMT 431 / KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS)

Bu ders ticari kurumların asıl amacı olan kar yapmanın yanında Insana ve Gezegene karşı olan sorumluluğu ve etkisini göz önüne alan daha geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. Dersin programı ulusal ve uluslararası bağlamda iyi KSS uygulamalarına götüren bileşik unsurların analizini yapmayı amaçlar. Insan hakları yaklaşımı kullanılarak- iş ve işçi haklarından insan hak ve özgürlüklerine, çevre haklarından yolsuzluk karşıtlığına - KSS nin nasıl kurumların ayrılmaz bir parçası olabileceğini göstermektedir. Hatalı ve başarılı birçok farklı kurumsal deneyimler, sınıf içinde rol oynamalar ve tartışmalar çerçevesinde analiz edilip keşfedilir. Bu dersin sonunda öğrenciler KSS denetimi ve KSS Projesi yapabilir olurlar.
Credits: 3

MGMT 432 /

Credits: 3

MGMT 450 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
SENIOR LEVEL STUDENTS

MGMT 451 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGMT 452 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGMT 453 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGMT 454 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGMT 455 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGMT 456 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGMT 457 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGMT 458 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGMT 459 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

MGMT 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 3

MGMT 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 1.5

MKTG 201 / PAZARLAMA YÖNETİMİ

Dersin amacı pazarlamanın temellerini ve pazarlama çevresini anlamaktır. Pazarlama stratejileri, dilimlendirme, hedefleme, konumlandırma, bireysel ve örgütsel tüketici davranışı ve pazarlama bilgi yönetimi gibi konuları içermektedir. Pazar karmasının planlanması: Ürün, Fiyatlandırma, Yer/Dağıtım, tutundurma/iletişim stratejilerinin oluşturulmasını içermektedir.
Credits: 3
CPAP 100 OR CPAP 150 OR CPAP 101

MKTG 301 / PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Pazarlama araştırmasının firmadaki ve araştırma sürecindeki rolü uygulamalı proje bazında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, araştırma probleminin oluşturulmasını, araştırmanın tasarımını, veri toplama metodunun belirlenmesini, örneklemeyle ilgili konuları, verilerin toplanmasını ve analizini içeren araştırma sürecinin derinlemesine incelenmesini ve uygulamasını içermektedir.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 and MATH. 201 or ENGR.201 or ENGR.202 or MATH.211

MKTG 302 / TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Tüketici davranışı hakkındaki temel teorileri ve bulguları inceleyerek bunları etkin pazarlama stratejilerinin tasarımıyla ve uygulamasıyla ilişkilendirir. Bireysel karar verme ve tüketicilerin öğrenmesi; kültür, sosyal sınıf, referans gruplar, aile ve duruma bağlı değişkenler incelenen konular arasındadır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MKTG 303 / REKLAM VE TANITIM

Reklam ve Tanıtım, Reklam planlanması ve değerlendirilmesi ile diğer tip tanıtım stratejilerine ve uygulamalarına odaklanır. Bütünleşik pazarlama iletişimleri, stratejik planlama, yaratıcı özet, tüketici davranışı ve iletişim süreciyle ilgili bakış açıları, yaratıcı strateji, medya planlaması ve etkililiğinin ölçülmesi incelenen konular arasındadır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201

MKTG 401 / GLOBAL PAZARLAMA

Global pazarlama fırsatları ve zorlukları; ithalat/ihracat işlemleri; yeni pazarların bulunması ve seçilmesi ve bu yeni pazarlarda kullanılacak pazarlama karması; global pazarlarda küçük ve orta ölçekli firmalarin ve büyük çok uluslu şirketlerin stratejileri.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201

MKTG 402 / PAZARLAMA STRATEJİSİ

Stratejik pazarlama planlaması araçlarının pazarlama problemlerinin analizinde uygulanmasını firma, tüketici ve rakabet bakış açısıyla bütünsel ve dinamik bir çerçevede ele alır. Yeni pazarlara giriş ve yeni markaların oluşturulmasındaki stratejilerin yanı sıra mevcut marka sermayesinin korunması ve genişletilmesi ile ilgili stratejileri derinlemesine inceler.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201

MKTG 403 / MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Müşteri ilişkileri yönetimi dersi (MİY) firmalarda tüketici odaklı pazarlamanın temelleri ve uygulanması üzerine odaklanmıştır. Müşteri veritabanlarının yaratılması ve sürdürülmesi, müşteri hayat boyu değeri, müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılan veri madenciliği teknikleri gibi konular işlenmektedir.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 and QMBU. 301

MKTG 404 / İNOVASYON YÖNETİMİ

Bu ders teori, tartışma ve uygulamayı birleştirerek, inovasyon yönetimine çoklu disiplinli bir bakış açısıyla yaklaşıyor (pazarlama, organizasyon, ve strateji). Bu derste inovasyonun örgütlenmesi, fikir yaratmadan konsept testlerine kadar olan yeni ürün geliştirme süreçleri, dışsal taraflarin katılımı, inovasyon portfolyolarının yönetilmesi ve ürünün piyasaya sürülmesinin yönetilmesi konuları tartışılacak. Bu konular hızlı tüketim malları, hizmet, ve yüksek teknoloji içeren sektörler gibi çok çesitli sektörler ve piyasalar üzerinden tartışılacak.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MKTG 432 / KURUMSAL SORUMLULUK

Ekonomik, sosyal, çevresel ve ahlaki açılar dahilinde ticari kurumların sorumlulukları. Paydaş (ör. tüketiciler, çalışanlar, yatırımcılar vb.) bakış açısı ile kurumsal sorumluluğun itibar ve ticariçıktılar üzerindeki etkileri. Sürdürülebilir ticari sonuçlar için katılımcı iş modelleri ve ortak değer yaklaşımı.
Credits: 3

MKTG 450 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MKTG 451 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MKTG 452 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MKTG 453 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MKTG 454 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MKTG 455 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MKTG 456 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MKTG 457 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MKTG 458 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MKTG 459 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite: MKTG. 201 or consent of the instructor

MKTG 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 3

MKTG 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 1.5

OPSM 301 / ÜRETİM YÖNETİMİ

Şirketlerin üretim süreçlerinde gerekli olan malzemeleri tedarik edip bunları ürün ve servislere çeviririrken vermeleri gereken temel kararlar ve gözetilmesi gereken dengeler; operasyon yönetiminin firmaların rekabet gücüne katkıları; süreçlerin analizi, kontrolü ve iyileştirilmesi.
Credits: 3
Prerequisite: MATH. 201 or consent of the instructor and Cpap 100 or Cpap 101 or Cpap 150 or COMP 100

OPSM 302 / HİZMET YÖNETİMİ

Hizmet yönetiminin zorluklarına genel bir bakışın ardından temel problemlerin detaylı bir şekilde ele alınması: Hizmet süreç şemaları ve süreç analizi. Kapasite ve talep yönetimi. Getiri yönetimi. Hizmet performans ölçümleme teknikleri. Hizmet kalitesi, hizmet garantileri ve hizmet seviyesi anlaşmaları. Müşteri ilişkileri yönetimi.
Credits: 3
Prerequisite: MATH 201&CPAP100,101,150 COMP 100

OPSM 305 / TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Satın alma, üretim, ürün ve hizmetlerin dağıtımı gibi tedarik zinciri içerisinde yer alan süreçlere süreç bakış açısını benimsemiş bütünleşik yaklaşım. Tedarik zincirlerinde stratejik ve operasyonel problemlerin ele alınması: tedarik zincirinde performans, tedarik zincirinde koordinasyon, dağıtım ağının yönetilmesi, koordine edilmiş ürün ve tedarik zinciri yapısı tasarımı, tedarik zincirinde teknoloji ve e-ticaret, envanter yönetimi.
Credits: 3
Prerequisite: OPSM. 301 or consent of the instructor

OPSM 350 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 351 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 352 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 353 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 354 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 355 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 356 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 357 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 358 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 359 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 402 / KALİTE YÖNETİMİ

Kalite planlaması ve analizi: kalite tanımı, önemi ve ölçümü; grafik ve istatistiki yöntemlerle kalite iyileştirilmesi; toplam kalite yönetimi
Credits: 3
Prerequisite: MATH. 201

OPSM 410 / ÜRETİM STRATEJİSİ

Bir işletmenin çevresel etkenler ve pazar koşulları ile uyumlu bir iş stratejisi geliştirebilmesinin temel koşulu işletmenin fonksiyonlarının geliştirilecek stratejiyi destekleyebilecek kaynaklara sahip olmasıdır. Üretim stratejisi, vaka çalışmaları ile, ürün ve hizmet üretiminde kullanılan kaynakların işletmenin iş stratejisini en iyi şekilde desteklemek üzere yapılandırılması ve yönetilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. İş stratejisinin geliştirilmesinde üretim sisteminin yeteneklerinin göz önüne alınmasının ve üretim stratejisi ile pazarlama ve finans gibi diğer fonksiyonel stratejiler arasındaki içsel uyumun önemi de üzerinde durulan konular arasında yer almaktadır.
Credits: 3

OPSM 450 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 451 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 452 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 453 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 454 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 455 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 456 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 457 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 458 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 459 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

OPSM 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 3

OPSM 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 1.5

ORGB 302 / ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ

Kurumlarda bireysel ve grup davranışı incelenmekte, kuruma katkıda bulunacak ve çalışma hayatının kalitesini artıracak yetkinliklerin neler olduğu tartışılmaktadır. Motivasyon, iletişim, grup dinamikleri, liderlik, yüksek performans elde etmek için kurum ve iş tasarımı, kriz yönetimi, müzakere gibi konular ele alınmaktadır.
Credits: 3

ORGB 401 / İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan kaynakları yönetiminin stratejik önemi ele alınacak, iş analizi ve tasarımı, eleman cezp etme ve seçme süreci, performans yönetimi, kariyer planlama, ücret ve ödül yönetimi gibi temel insan kaynakları konularında uygulamalı tartışmalar yer alacaktır
Credits: 3

QMBU 301 / İŞLETME İÇİN SAYISAL YÖNTEMLER

Belirsizlik altında yönetim kararlarının verilmesini destek için işletme veri analizi istatiksel yöntemleri; korelasyon analizi, regresyon analizi, değişken seçme, model kurma, transformasyonlar, hata analizi, zaman serisi öngörme yöntemleri, üstel yumuşatma ailesi, ayrıştırma (dekompozisyon), oto-regresyon, zaman serisi regresyonu, öncü göstergeler, karar ağaçları. Bilgisayar yazılımı kullanımı ve iş vakalarında analiz uygulamaları.
Credits: 3
Prerequisite: MATH. 201 and Cpap 100 or 101 or 150 or comp 100

QMBU 310 / YÖNETİM BİLİMLERİNE GİRİŞ

İşletmecilikte karar için temel sayısal yöntemler: sorun formulasyonu, analizi; ve doğrusal ve tamsayı programlaması, karar analizi ve Monte Carlo benzetimi gibi işletmecilik ve yönetim bilimi yöntemleri ve hesap çizelgesi (spreadsheet) uygulamaları. İşletme konuları üzerinde ve bilgisayarda kapsamlı uygulamalar.
Credits: 3
CPAP 100 OR CPAP 150 or 100 or 101

QMBU 401 / BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU VE ANALİZİ

Karmaşık sistemlerin tasarımı ve işletim yöntemlerini değerlendirmek için bir alternatif olarak simülasyon; sistem analizi ve modelleme teknikleri, simülasyon paket programı kullanımı; deneysel tasarım ve istatistiksel analiz
Credits: 3
Prerequisite: MATH. 201

QMBU 420 / İŞ DÜNYASI VE KAMUDA BÜYÜK VERİ

Büyük veri ile katma değer üretimi. Veri kaynakları. Veri madenciliği görevleri ve denetimli/ denetimsiz öğrenme. Model değerlendirme kıstasları. Genellemeye karşı veriyi ezberleme. Veri madenciliği süreci. Veri toplama stratejisi. Veri güvenliği, mahremiyet ve etik. Vaka çalışmaları.
Credits: 3
Prerequisite: QMBU 301 or QMBU 501 or INDR 252 or ECON 311 or INTL 201 or consent of the instructor

QMBU 450 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

QMBU 451 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

QMBU 452 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

QMBU 453 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

QMBU 454 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

QMBU 455 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

QMBU 456 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

QMBU 457 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

QMBU 458 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

QMBU 459 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

QMBU 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 3

QMBU 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 1.5

QMBU 501 / YÖNETİM BİLİMLERİNE GİRİŞ

İşletme karar problemlerinde kullanılan temel sayısal yöntemler: matematiksel programlama, rassal modelleme, benzetim; problemleri modelleme, çözme, analiz ve uygulama.
Credits: 3