Ders Tanımları

ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ

Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen, ve çok farklı disiplinlerin içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk.
Credits: 3
Prerequisite: INTL. 203 or consent of the instructor

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.
Credits: 3

ECON 110 / EKONOMİK VE STRATEJİK DAVRANIŞA GİRİŞ

Oyun kuramının temel kavram ve yöntemlerine giriş; Çeşitli oyunlar, bunların çözümleri ve gerçek hayattan örnekler; İktisat, işletme, siyaset, hukuk, biyoloji ve tarih gibi alanlara uygulamalar; Oyun kuramının işbirliği, altruizm, ve karşılıklılık gibi toplumsal normların ve kurumların ortaya çıkması ve evrimini anlamaktaki rolü.
Credits: 3

ECON 201 / MİKROEKONOMİ

İktisadi karar ve etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik kavramsal temeller ve modelleme yöntemleri; tüketici kuramı: tercihler ve fayda maksimizasyonu; firma kuramı; kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu; tam rekabet, tekel, oligopolcü denge; üretim faktörleri piyasaları; genel denge analizi ve refah ekonomisine giriş; kamu malları ve dışsallıklar; oyunlar kuramı ve stratejik etkileşimin temel kavramları; enformasyon ve piyasa aksaklıkları.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 101 or ECON. 100

ECON 202 / MAKROEKONOMİ

Makroekonominin reel ve parasal boyutu; uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicileri ve Solow büyüme modeli; konjonktür dalgalanmaları ve toplam tüketim, tasarruf, yatırım ve işsizliğin zaman içindeki hareketleri; ortalama fiyat dinamikleri ve enflasyon; IS-LM modelinde para ve maliye politikaları; açık ekonomi: Reel döviz kuru ve ödemeler bilançosu; mali krizlerin etkisi ve makroekonomik politika tepkisi.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 102

ECON 311 / EKONOMETRİYE GİRİŞ

Ekonomik olayların ampirik analizinde kullanılan yöntemler. Doğrusal regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY), uyumun iyiliği, tahmin; klasik (geleneksel) regresyon modeli; kestiricilerin özellikleri; ekonomik teori ve ekonometrik modeller arası bağlantılar; fonksiyonel biçim; regresyon sonuçlarının yorumlanması. Sonuç çıkarma; güven aralıkları ve hipotez testi; ekonometrik yazılımlarla ekonomi ve işletme uygulamaları; klasik doğrusal regresyon modelindeki temel varsayımlardan sapmaların sonuçları.
Credits: 4
Prerequisite: ECON. 201 and MATH. 201 or Engr 200 or Engr 201 or Math 211 and Cpap 100 or Cpap 101 or Cpap 150 or COMP 100

ECON 313 / KESİT VE PANEL VERİLER İÇİN EKONOMETRİ TEKNİKLERİ

Kesit ve panel verilerle uyumlu ekonometrik yöntemler. En küçük kareler yönteminin uzantıları: genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi; araç değişkenler; doğrusal olmayan regresyon; sınırlı bağımlı değişken modelleri; seçim sonucu oluşan örnekler için modeller. En çok olabilirlik yöntemi. Panel veri yöntemleri: kesit veri ve zaman serilerini birleştirme; sabit etkiler; rassal etkiler. Deneysel ve yarı-deneysel yöntemler. Ekonomik uygulamalar ve ekonometrik yazılımlarla desteklenir.
Credits: 3
Prerequisite:ECON 311

ECON 314 / ZAMAN SERİLERİ İÇİN EKONOMETRİK YÖNTEMLER VE KESTİRİM TEKNİKLERİ

Zaman serisi değişkenlerini modellemek için gerekli ekonometrik yöntemler ve kestirim araçları. Zaman serileri için altyapı: Fark denklemleri; Tek değişkenli modeller: ARIMA modelleri, tanımlama testleri, model seçimi; Yapısal bileşenler: mevsimsellik, çevrimsellik ve yönelimler; Çok değişkenli modeller; Kestirim: kestirim yöntemleri, kestirim karşılaştırmaları, kestirim başarısının sınanması. Ekonometrik yazılımlar kullanılarak işletme ve ekonomiden uygulamalar.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 311

ECON 320 / İŞGÜCÜ EKONOMİSİ

İşgücü piyasasının kuramsal ve ampirik irdelenmesi: işgücü arzı, işgücüne talep, ve denge. Demografik özellikler (cinsiyet, ırk ve etnik köken, medeni hal, vs...) ve işgücü piyasası konumları arasındaki bağlantılar. Beşeri sermaye yatırımları; evde üretim ve işbölümü, doğurganlık; iş değiştirme ve göç. Reel ve nominal ücretin belirlenmesi; denkleştirici ücret farkları; sendikalar, kamu ve özel sektör istihdamı, kayıt dışı sektör ve katmanlı işgücü piyasaları; işsizlik ve yoksulluk; ayrımcılık. Türkiye işgücü piyasasına yönelik seçilmiş analizler.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 201 or consent of the instructor

ECON 321 / ULUSLARARASI TİCARET

Uluslararası ticaret teorisi: Ricardo karşılaştırmalı üstünlükler modeli, Hecksher-Ohlin modeli, özel-faktör modeli, uluslararası ticaret ve piyasa yapısı. Dış ticaretin iç politikası: gümrük vergileri, kotalar ve diğer vergi-dışı engeller. Uluslararası ticaret ve siyaset, dünya ticaret görüşmelerinin tarihi ve Dünya Ticaret Örgütü. Üretim faktörlerinin uluslararası hareketi: Göç ve uluslararası doğrudan yatırımlar; teknoloji transferi ve bu süreçte çok uluslu şirketlerin rolü.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 201

ECON 322 / ULUSLARARASI FİNANS

Uluslararası finans piyasalarının kuramsal ve ampirik analizi; ödemeler dengesinde ayarlama ve döviz kuru; sabit ve dalgalı kur rejimlerinde makroekonomik politikaların etkisi; kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleri; uluslararası arbitraj ve faiz eşitliği; avro-dolar piyasaları; finansal küreselleşme ve krizler.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 202

ECON 330 / SANAYİ EKONOMİSİ

Eksik rekabet ortamında firma davranışları. Pazar hakimiyetinin elde edilmesi ve korunması. Pazar hakimiyetinin refah ve etkinlik üzerindeki etkileri. Firmalar arası stratejik etkileşim. Devletin rolü: rekabet politikaları. Eksik rekabet analizinin ana modelleri: Cournot ve Bertrand. Rekabeti sınırlayıcı faaliyetler: zımni danışıklık. Reklam, araştırma-geliştirme, icatlar ve yenilikler. Uluslararası ticaret
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 201 or consent of the instructor

ECON 331 / REKABET VE PİYASA YAPISI

Çeşitli piyasa yapıları içinde rekabet stratejilerini belirleyen faktörler; Şirketlerin stratejik kararlarının ve karlılığının şirketin bulunduğu endüstrinin yapısı ile etkileşimi; Eksik rekabetçi piyasalarda rekabet stratejileri, pazara giriş stratejileri, dinamik fiyat stratejileri, ürün çeşitlendirme, farklılaştırma ve geliştirme gibi yöntemlerin rolü ve benzeri konular.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 201

ECON 333 / OYUNLAR KURAMI VE STRATEJİ

İş dünyası, iktisat, politika, ve hukuk alanlarında ortaya çıkan stratejik etkileşimlerin analizi; Oyun kuramına sistematik bir giriş ve pazar rekabeti, teknoloji yarışları, ihaleler, siyasi partiler arası rekabet, pazarlıklar gibi birçok konuya uygulamaları.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 100 or Econ 110 or ECON. 201

ECON 340 / KAMU EKONOMİSİ

Vergi prensipleri ve devletin ekonomideki rolü; sosyal refah kaybı ve optimal vergilendirme; kollektif karar alma ve kamu ekonomisinde yeri; gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi; enflasyon ve kamu finansmanı; refah ekonomisi; kamu sektörü kararları ve özelleştirme; proje değerlendirmesi ve maliyet-fayda hesaplamaları.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 201 or consent of the instructor

ECON 344 / KENT EKONOMİSİ

Kentlerin ekonomik problemlerinin teorik ve ampirik analizi. Kentlerin oluşumu ve gelişmesi: kent nüfusu ve büyüme süreci: kent arazilerinin rantı ve kullanımı. Kentsel topluluğun problemleri: konut, ulaşım, fakirlik, eğitim ve suç; tabakalaşma. Yerel hükumet harcamaları ve vergiler.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 201

ECON 350 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisites: ECON 201 or consent of the instructor

ECON 351 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 352 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 353 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 354 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 355 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 356 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 357 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 358 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 359 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 360 / PARA VE BANKACILIK

Ticari banka faaliyetlerinin kuramsal ve ampirik analizi; para arzı ve talebi; ticari bankaların ekonomideki rolü ve parasal otoriteler tarafından düzenlenmeleri; Türk bankacılık sistemi; mali piyasalarda istikrar, banka kontratları ve bu kontratların fiyatlandırılması; enflasyon ve kredi riski; merkez bankasının bankacılık sistemindeki rolü; açık piyasa işlemleri, parasal çarpan ve parasal aktarim mekanizmalari; bankacılığın geleceği.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 202

ECON 370 / GELİŞME EKONOMİSİ

Gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri; ekonominin gelişmesinde kurumsal altyapının rolü; gelişme ekonomisindeki alternatif kuramlar. Büyüme ekonomisi: sermaye, işgücü, beşeri sermaye ve teknoloji. Gelir dağılımı ve yoksulluk; nüfus artışı; kentleşme; göç; eğitim; çevre; ekonomik gelişim ve tarımsal gelişme.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 202

ECON 380 / BÜYÜME EKONOMİSİ

Ülkeler arasında ve zaman içinde önemli farklılıklar gösteren kişi başına düşen gelirin gerek düzeyini gerekse büyüme oranını açıklamaya çalışan iktisadi büyüme kuramları. Büyüme kuramları tarafından yönlendirilmiş olup yeni kuramların veya modellerin gelişimine yol açmış ampirik araştırmaların ulaştığı bulgular. Harrod-Domar ve Solow-Swan modelleri ve Üretim faktörleri, nüfus artışı ve teknolojik değişmenin gibi büyüme üzerindeki etkisi. Büyüme ve gelir bölüşümü ve Cambridge büyüme kuramları. Büyüme süreçlerinin, üretkenlik düşüşü, koşullu ve koşulsuz yakınsama, ülkelerarası gelir dağılımı gibi yönleri. Kurumsal faktörlerin ve kamu politikalarının büyüme performansı üzerindeki etkileri ve içsel büyüme kuramları.
Credits: 3

ECON 411 / EKONOMETRİ I

Birleşik olasılık dağılımları, momentler, koşullu dağılımlar, koşullu beklenen değer fonksiyonu, en iyi tahmin; iki değişkenli normal dağılım; rassal örnekleme ve örnekleme dağılımları; tahmin; çıkarım; asimptotik dağılımlara giriş. Doğrusal regresyon: en küçük kareler yöntemi, basit ve çoklu regresyon; klasik regresyon modeli, çıkarım ve uygulamalar. Uzantılar: genelleştirilmiş regresyon; doğrusal olmayan regresyon; araç değişkenler; en yüksek olabilirlik yöntemi; belirleme sınamaları.
Credits: 3
Prerequisite:ECON 312 or 314

ECON 412 /

Credits: 3
Prerequisite: ECON 411/511

ECON 422 / FİNANSAL GLOBALLEŞME VE GELİŞMEKTE OLAN PİYASA EKONOMİLERİ

Uluslararası mali piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler: yakın tarihe bakış ve son gelişmeler. Döviz ve para politikası rejimlerinde son gelişmeler; Mali küreselleşme ve piyasa ekonomilerinde krizler: temel konular ve çıkarılacak dersler; IMF: rolü, işlevleri, ve IMF?ye yöneltilen eleştiriler; Kamu borcu ve borç krizleri.
Credits: 3
Prerequisites: (ECON. 202 and ECON. 322) or consent of the instructor

ECON 430 / DENEYSEL IKTİSAT

Ekonomik kararların incelenmesinde ve ekonomik teorilerin test edilmesinde bir veri toplama yöntemi olarak laboratuar ve saha deneylerinin kullanımı; iyi ve geçerli bir ekonomi deneyi tasarımının nasıl olması gerektiği, deneysel tasarım metodolojisi. Derste hem teorik hem de deneyler üzerinden işlenecek konulardan bazıları, risk ve belirsizlik altında verilen kararlar, zamana yayılmış ekonomik kararlar ve bu karar ortamlarında ortaya çıkan psikolojik etkiler, piyasa deneyleri, pazarlık deneyleri, adalet ve özgeciliğe dayalı tercihler, teşvik sistemleri ve motivasyon, cinsiyet ve ekonomik kararlardır.
Credits: 3
Prerequisite: (ECON. 201 and ECON. 333) or consent of the instructor

ECON 432 / BİLGİ VE KONTRAT EKONOMİSİ

Karar vericiler arasındaki bilgi farkları ve bu farklardan doğan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik kontratların analizi; Eleme (screening), imleme (signalling), ahlaki çöküntü (moral hazard) konuları; Sigorta, emek ve kredi piyasalarına, ihalelere, şirket finansmanına uygulamalar.
Credits: 3
Prerequisite:ECON 201, LAW 435 and Econ/mgec 333

ECON 450 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3
Prerequisite:econ 481

ECON 451 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 452 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 453 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 454 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 455 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 456 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 457 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 458 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 459 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 480 / KURUMLARIN EKONOMİDEKİ ROLÜ

Bu ders iktisadi ve siyasi kurumların ekonomideki rolünü inceleyecektir. Ders ekonomik büyümede iktisadi ve siyasi kurumların rolünü ve evrimini açıklamayı, temel siyaset bilimi modellerini geliştirmeyi, ve para ve mali politikalarının dinamik etkilerini incemeyi amaçlamaktadır. Dersin sonunda, öğrenciler kurumsal yetmezligi, iktisadi yonetişim modellerinin temelini, optimal mali politikaların tasarlanmasını, ve itibar, inanılırlık, ve zaman tutarsızlığı gibi kavramları anlayabilecek duruma geleceklerdir.
Credits: 3

ECON 481 / TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ekonomisi ve Türk ekonomik kurumlarına giriş: Ekonominin yakın dönem tarihi; İçe- ve dışa-dönük stratejiler, siyasi kurumlar ve uzun-vadede büyüme; Kısa-dönemli iktisadi dalgalanmalar, enflasyon ve işsizlik; Para, mali ve döviz kuru politikaları; Dış ticaret ve sanayinin uluslararası rekabet gücü; Sermaye akımları, doğrudan uluslararası yatırımlar ve özelleştirme; Yerel ve küresel krizlerin ekonomi üzerindeki etkisi.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 202 or consent of the instructor

ECON 483 / TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İZLENMESİ

Türkiye ekonomisindeki günlük gelişmelerin analizi; Temel kavram ve verilerin analizi; Ekonomi politika analizinde temel özdeşliklerin kullanılması; Türkiye de büyüme ve enflasyon performansı; Mali durumun ölçülmesi, mali uyum, ve borç sürdürülebilirliği; Merkez Bankası bilanço analizi; Para politikası uygulaması; Ödemeler dengesi gelişmeleri; Kırılganlık ve ülke riski analizi.
Credits: 3
Prerequisite: (ECON. 202 and ECON. 360) or consent of the instructor

ECON 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 3

ECON 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA

Credits: 1.5

ECON 499 / EKONOMİDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR

Mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri gibi ekonomi müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek ekonomik problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.
Credits: 3
Prerequisite: ECON 201, ECON 202, and ECON 311 at least 4 Economics area elective Courses

ECON 500 / TEMEL MATEMATİK

Lisans ve Lisansüstü düzey arasında daha hızlı bir geçiş yapmaya olanak sağlamak için temel konuların gözden geçirilmesini hedefler. Konu Başlıkları: matematiksel önermeler ve kanıtlar, fonksiyonlar, dizi ve limitler, süreklilik, türev, metrik uzay, integral.
Credits: 3

ECON 501 / EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK

Ekonomi teorisi ve uygulamalarında sıklıkla kullanılan matematikteki seçilmiş konuları kapsamaktadır. Bu başlıklar: Optimizasyon teorisine giris(çözümün varlığı, Sıkılığın alternatif tanımlanması, Weirestrass Teorisi, dışbükeylik); dışbükey kümeler, içbükey ve yarı-içbükey fonksiyonlar; çözümün tanımlanması, Lagrange ve Kuhn-Tucker yaklaşımları; parametrik süreklilik, uygunluk ve maksimum teorisi; parametrik monotonluk, kafesler, süper modülerlik; sabit nokta teorileri.
Credits: 3

ECON 503 / MİKROEKONOMİ I

Tüketici teorisi; üretim teorisi; genel denge ve refah
Credits: 3

ECON 504 / MİKROEKONOMİ II

Belirsizlik altında seçim, Oyun teorisi, mekanizma tasarımı, yönetici temsilci modeller.
Credits: 3

ECON 505 / İLERİ MİKROEKONOMİ KURAMI

Dersin içeriği tam enformasyon şartlarında oyun teorisi, eksik enformasyon şartlarında oyun teorisi, ve mekanizma tasarımını kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 507 / MAKROEKONOMİ I

Uzun vadeli ekonomik büyüme; örtüşen nesil modelleri; tüketim; tasarruf; yatırım; gerçek faiz oranları ve varlık bedelleri; para ve enflasyon.
Credits: 3

ECON 508 / MAKROEKONOMİ II

Periyodik dalgalanmaların Klasik ve Keynes"e göre teorileri; gerçek iş çevrim teorisi; çalışan ve gerçek ücret kararlaştırılması; kredi pazarları ve finansal istikrar; istikrar politikası.
Credits: 3

ECON 509 / MAKROEKONOMİ KURAMI

Ders iş çevrimi kuramı, dinamik stokastik genel denge modelleri, arama temelli işsizlik modelleri, mali piyasa etkinliği ve makroekonomik performans, uzun vadeli büyüme kuramlarını kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 511 / EKONOMETRİ I

Olasılık ve istatistik konularının gözden geçirilmesi: rastsal değişken, tek değişkenli ve birleşik olasılık dağılımları, beklentiler; çift değişkenli normal; örnekleme dağılımları; asimptotik teorisine giriş; yorum; sonuç çıkartmak. Lineer regresyon: şartlı beklenti fonksiyonu; çoklu regresyon; klasik regresyon modelleri; sonuç ve uygulamalar.
Credits: 3

ECON 512 / EKONOMETRİ II

Standart çıkarımlardan yola çıkış: Spesifikasyon testleri; Zaman serilerine ilk bakış; genelleştirilmiş regresyon; lineer olmayan regresyon; eşzamanlı denklemler, tanımlama, enstrümantal değişkenler. Uzantılar ve uygulamalar: ML, GMM, VAR, GARCH, panel data.
Credits: 3
Prerequisite: ECON. 511

ECON 513 / İLERİ EKONOMETRİ

Dersin odak noktası mikro veya makro ekonomi esasları üzerine yapılmış uygulamalar olacaktır. Öğrenciler standart ekonomi uygulaması ile beceri kazanacaklardır. Konular dönem öncesi açıklanır.
Credits: 3

ECON 514 / İLERİ OYUN TEORİSİ

Bu derste oyun teorisi alanının sınırlarını genişleten, bu alanda yeni ufuklar açan çalışmalar incelenecektir.
Credits: 3

ECON 515 / İLERİ MEKANİZMA TASARIMI

Bu derste mekanizma tasarımı alanının sınırlarını genişleten, bu alanda yeni ufuklar açan çalışmalar incelenecektir.
Credits: 3

ECON 516 / İLERİ HUKUK VE EKONOMİ

Bu dersin ana amacı ekonomik ve davranışsal yaklaşımın hukuk alanındaki yaklaşımını incelemek, geliştirilen modelleri ve kavramsal çerçeveyi bütün derinlikleriyle anlamaktır.
Credits: 3

ECON 517 / ULUSLARARASI TİCARET

Bu ders uluslararası ticaret kuramı ve politikalarını inceleyecektir. Rikardocu ticaret kuramı, Hecksher-Ohlin dıç ticaret modeli, spesifik üretim faktörleri kuramı, monopolistik rekabet ve dış ticaret modelleri ayrı ayrı ele alınacaktır. Dış ticarette rekabet ve kalkınma, korumacı gümrük vergileri ve kotaların refah üzerindeki olumsuz etkileri ayrıca incelenecektir. Ülkelerin dış ticaret politikaları ekonomi politik açıdan değerlendirilecektir.
Credits: 3

ECON 518 / ULUSLARARASI MAKROEKONOMİ

Bu derste dışa açık ekonomilerde makroekonomi kuramı ve politikaları incelenecektir. Dersin konuları arasında açık ekonomilerde iktisadi dalgalanmalar ve iş çevrimi modelleri, faiz oranı ya da dış ticaret hadleri şoklarının açık ekonomilerdeki etkisi, aşırı borçlanma, kamu borç stoku ve büyüme yer almaktadır.
Credits: 3

ECON 519 / FİNANSAL EKONOMİ I

Bu dersin amacı işletme finansı kuramlarını bütün detaylarıyla derinlemesine incelemektir. Neoklasik ve al-ver modelleriyle başlayan ders, vekil sorunsalı ve asimetrik enformasyon modelleriyle devam edecek ve böylece işletme finansının temel kavramsal çerçevesi oluşturulacaktır. Bu dersin sonucunda öğrenci işletme finansı alanında derinlemsine bilgi sahibi olacakş bu alanda araştırma yapmak için gerekli araçlarla donanacaktır.
Credits: 3

ECON 520 / FİNANSAL EKONOMİ II

Bu derste işletme finansının temel kavramsal çerçevesini veri alıp, üzerine içsel sermaye piyasaları, çeşitlendirme, birleşme ve satın almalar, yönetici maaşları, finansal kalkınma, kurumsal yönetişim, siyaset ve finans gibi günümüzde ön plana çıkan araştırma konuları incelenecektir. Bu dersin sonucunda öğrenci işletme finansı alanında derinlemsine bilgi sahibi olacakş bu alanda araştırma yapmak için gerekli araçlarla donanacaktır.
Credits: 3

ECON 521 / FİNANSAL EKONOMİ III

Bu derste Varlık Fiyatlama alanında yapılmış olan kuramsal çalışmalar incelenecektir. Dersin odak noktası, hisse senedi, tahvil, döviz ve gayrimenkul piyasalarında getiri ve nakit-akışı öngörülebilirliğidir.
Credits: 3

ECON 522 / FİNANSAL EKONOMİ IV

Bu derste Varlık Fiyatlama alanında yapılmış olan ampirik çalışmalar incelenecektir. Dersin odak noktası, hisse senedi, tahvil, döviz ve gayrimenkul piyasalarında getiri ve nakit-akışı öngörülebilirliğidir. Önce bu alanda geliştirilmiş kuramların test edilmesi iin geliştirilen ekonometrik yöntemler incelenecektir.
Credits: 3

ECON 529 / TÜRKİYE VE KÜRESEL EKONOMİ

Küresel politik ekonomi alanındaki tartışmalar ışığında Türkiye'nin ekonomi politiğine farklı yaklaşımlar; Türkiye'nin gelişme deneyiminin tarihsel ve karşılaştırmalı yöntemlerle incelenmesi. Türkiye'nin neo-liberal deneyiminin ayrıntılı analizi, küreselleşme ve bölgesel etkileri, ekonomik ve politik krizler, IMF ve ABD ile ilişkiler, yabancı sermaye ve Türkiye'nin dış ekonomisinin ilişkisi: Avrupa Birliği, Rusya ve Orta Doğu Boyutları, devlet toplum ilişkisi ve gelir dağılımı sorunları.
Credits: 3

ECON 530 / DENEYSEL IKTİSAT

Ekonomik kararların incelenmesinde ve ekonomik teorilerin test edilmesinde bir veri toplama yöntemi olarak laboratuar ve saha deneylerinin kullanımı; iyi ve geçerli bir ekonomi deneyi tasarımının nasıl olması gerektiği, deneysel tasarım metodolojisi. Derste hem teorik hem de deneyler üzerinden işlenecek konulardan bazıları, risk ve belirsizlik altında verilen kararlar, zamana yayılmış ekonomik kararlar ve bu karar ortamlarında ortaya çıkan psikolojik etkiler, piyasa deneyleri, pazarlık deneyleri, adalet ve özgeciliğe dayalı tercihler, teşvik sistemleri ve motivasyon, cinsiyet ve ekonomik kararlardır.
Credits: 3

ECON 532 / BİLGİ VE KONTRAT EKONOMİSİ

Karar vericiler arasındaki bilgi farkları ve bu farklardan doğan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik kontratların analizi; Eleme (screening), imleme (signalling), ahlaki çöküntü (moral hazard) konuları; Sigorta, emek ve kredi piyasalarına, ihalelere, şirket finansmanına uygulamalar.
Credits: 3

ECON 550 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 551 / MİKROEKONOMİDE SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 552 / MAKROEKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 553 / EKONOMETRİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 554 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 555 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 556 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 3

ECON 557 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 1.5

ECON 558 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 1.5

ECON 559 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.
Credits: 1.5

ECON 580 / KURUMLARIN EKONOMİDEKİ ROLÜ

Bu ders iktisadi ve siyasi kurumların ekonomideki rolünü inceleyecektir. Ders ekonomik büyümede iktisadi ve siyasi kurumların rolünü ve evrimini açıklamayı, temel siyaset bilimi modellerini geliştirmeyi, ve para ve mali politikalarının dinamik etkilerini incemeyi amaçlamaktadır. Dersin sonunda, öğrenciler kurumsal yetmezligi, iktisadi yonetişim modellerinin temelini, optimal mali politikaların tasarlanmasını, ve itibar, inanılırlık, ve zaman tutarsızlığı gibi kavramları anlayabilecek duruma geleceklerdir.
Credits: 3

ECON 590 / EKONOMİ SEMİNERİ

Haftalık seminere katılım zorunludur.
Credits: 0

ECON 595 / TEZ

Danışmanlık yapılan öğrenci araştırması.
Credits: 0

ECON 690 / SEMİNER

Haftalık yapılan Ekonomi Seminerler ve öğrencilerin araştırmalarına yönelik sunumlardır.
Credits: 0

ECON 695 / DOKTORA TEZİ

Credits: 0

EFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.
Credits: 3
Prerequisite: MFIN. 202

EFIN 304 / YATIRIM YÖNETİMİ

Para ve menkul kıymet piyasalarının işleyişi ve finansal yatırım araçlarının temel kavramlarının incelenmesi; finansal varlık fiyatlama kuramları, risk ölçüm teknikleri, getiri ve risk arasındaki ilişki ve statik portföy oluşturma teknikleri; modern portföy kuramı ve performans ölçüm teknikleri; opsiyon ve vadeli işlem ürünlerine giriş.
Credits: 3
Prerequisite: MFIN. 202

EFIN 403 / FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR

Finansal piyasaların ve aracı kurumların yapısı; faiz oranları ve menkul kıymet değerleme; merkez bankası sistemi ve para politikası; para piyasaları, sermaye piyasaları, kambiyo piyasaları ve vadeli işlem piyasaları gibi piyasalrı içerecek şekilde menkul kıymet piyasaları; ticari bankacılık ve diğer mevduat kurumları; yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yatırım fonları, emeklilik fonları gibi kurumları içerecek şekilde kurumsal yatırımcılar; finansal risk yönetimine giriş.
Credits: 3
Prerequisite: MFIN. 202

HPEC 491 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA

GNO?su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca?nın onayı ile verilir.
Credits: 3

HPEC 492 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA

GNO?su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca?nın onayı ile verilir.
Credits: 3